Otsime partnereid Comenius koolide koostööprojekti

As a result of meeting of the GLOBE Program leaders and teachers from France and Estonia, a new school partnership project is proposed.

Preliminary idea:

Project theme: „Learning about air pollution“

Age: 14-17

Aim: increase awareness of students and teachers on the air pollution impact on climate change and human health. Improve students’ knowledge and skills in math and sciences through problem solving and hands-on activities.

Content: study of air pollution issues and their influence on environment and human health for better understanding of the EU climate change strategies.

Methods: a) learn about air pollution phenomena, sources and impacts

b) perform measurements and observations of various air pollution phenomena in school and it’s surroundings: black carbon (soot), aerosol optical thickness (AOT), microbiology of air samples, etc.

c) share and compare results of schools, make conclusions on air pollution in different locations in Europe, discuss the environmental and social improvments.

d) teachers: prepare and share learning materials.

e) collaborate with scientsits/experts

Equipment: a) photometer for AOT measurements (GLOBE-France will borrow to the schools for the measurement campaign)

b) Equipment for black carbon measurements (GLOBE-Estonia will borrow to the schools for the measurement campaign)

c) equipment and methods for air sampling and microbiological analysis of samples

Participants: 2 schools per country, as a minimum from 3 countries (more than 3 countries are recommended).

Project Coordinator: Tartu Kivilinna Gümnasium, Estonia http://www.kivilinn.tartu.ee/ is ready to be a project coordinator. There are already other interested schools in Estonia nad France.

 

We are seeking for more participating schools!

 

Action schedule:

The project application will by prepared by February 2012. The project period will therefore be August 2012 – August 2014

The preparatory meeting will be organised in the 1-st week of October 2011 in Estonia.

Schools, interested in participating in the project and preparatory meeting, schould send their confirmation letter to Karin Lukk karin.lukk@kivilinn.tartu.ee who is the project manager in Tartu Kivilinna Gymnasium, latest by March 31, 2011;

and the application for participating in the preparatory meeting to the Comenius agency in their own country no later than 5 weeks before the preparatory meeting.

 

Tartu Kivilinna Gymnasium will contact the schools sending the confirmation letter, before May 2011.

 

The project plan was compiled by the GLOBE Program cc-s, teachers and experts who participated in the meeting in Tartu on February 10 , 2011:

Danielle deStaerke, France

Kaido Reivelt, Ülle Kikas, Veljo Kimmel, Helgi Muoni, Tiina Sõber, Karin Lukk, Estonia

Find more about the Comenius school partnerships and the country agencies in http://ec.europa.eu/education/comenius/doc998_en.htmEesti ja Prantsusmaa GLOBE programmi juhtide ja õpetajate kohtumise tulemusena on välja kuulutatud uus koolide koostööprojekt.

Esmane idee on selline:

Teema: “Õhusaaste uurimine”

Vanus: 14-17

Eesmärk:

Tõsta õpetajate ja õpilaste teadlikkust õhusaaste mõjust kliimamuutusele ja inimeste tervisele. Parandada õpilaste teadmisi ja oskusi matemaatikas ja loodusteadustes probleemõppe ja praktiliste tegevuste läbi.

Sisu:

Õhusaaste probleemide ja nende mõju uurimine keskkonnale ja inimeste tervisele, et paremini mõista EL-i kliimamuutuse strateegiaid.

Meetodid:

a) õhusaaste avaldumise, allikate ja mõjude uurimine;

b) erinevate õhusaaste avaldumiste mõõtmine ja vaatlemine koolis ja selle ümbruses: tahm, arosooli optiline tihedus (AOT), õhunäidiste mikrobioloogia jne;

c) koolide tulemuste jagamine ja võrdlemine, järelduste tegemine õhusaaste kohta Euroopa erinevates piirkondades, keskkonna ja sotsiaalse paranemise arutamine;

d) õpetajad: valmistavad ja jagavad õppematerjale;

e) koostöö spetsialistide ja ekspertidega.

Varustus:

a) fotomeeter AOT mõõtmiste jaoks (GLOBE Prantsusmaa laenab koolidele kampaania jaoks);

b) vahendid tahmasisalduse mõõtmiseks (GLOBE Eesti laenab koolidele kampaania jaoks);

c) varustus ja meetodid õhunäidiste ja näidiste mikrobioloogiliste analüüside tarvis.

Osalejad:

Kaks kooli riigi kohta. Minimaalselt kolm riiki.

Projekti koordinaator: Tartu Kivilinna Gümnassium http://www.kivilinn.tartu.ee/

Juba on ka teised koolid Eestis ja Prantsusmaal huvi tundnud.

OTSIME OSALEVAID KOOLE!

Tegevuse ajakava:

Projekti taotlus koostatakse 2012. aasta veebruaris. Seega on projekti perioodiks august 2012 – august 2014.

Ettevalmistuste alustamiseks toimub kohtumine 2011. aasta oktoobri esimesel nädalal Eestis.

Koolid, kes on huvitatud projektiga ühinemisest ja ettevalmistavast kohtumisest peaksid saatma enda sooviavalduse hiljemalt 31. märtsiks 2011 Karin Lukk’ile karin.lukk@kivilinn.tartu.ee kes on Tartu Kivilinna Gümnaasiumi projektijuht.

Ettevalmistavast kohtumisest osavõtuks saatke sooviavaldus Eesti Comeniuse esindusse mitte hiljem kui viis nädalat enne ettevalmistavat kohtumist.

Tartu Kivilinna Gümnaasium võtab sooviavalduse saatjatega ühendust enne 2011. aasta maikuud.

Projektiplaan koostati GLOBE projekti koordinaatorite, õpetajate ja ekspertide poolt, kes osalesid kohtumisel Tartus 10. veebruaril 2011

Danielle deStaerke, Prantsusmaa

Kaido Reivelt, Ülle Kikas, Veljo Kimmel, Helgi Muoni, Tiina Sõber, Karin Lukk, Eesti

Rohkem infot Comenius koolide koostööprojektist ja riikide esindustest http://ec.europa.eu/education/comenius/doc998_en.htm

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga