GLOBE keskkonnauurimuste konkurss 2015

GLOBE Eesti on alates 1999. aastast koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi viinud õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde üleriigilise konkurssi. Osalema kutsutakse 5.–12. klassi üldharidus- ja kutsekoolide õpilasi.

Hinnatakse:

 • töö teaduslikkust, originaalsust, rakenduslikkust;
 • saadud tulemuste vastavust püstitatud eesmärkidele, analüüsi- ja üldistusoskust;
 • vormistust (etteantud mahu piiridesse jäämist, lisade, jooniste, fotode olemasolu ja otstarbekust jne);
 • kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust.

Tööde esitamise tähtaeg on 18. mai 2015. a.

Nõuded uurimistööle

Hindamisele kuuluvad:

 • looduskeskkonna problemaatikat tutvustavad õpilasuurimused;
 • veebilehed;
 • GLOBE programmi tegevust kajastavad tööd.

Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Kollektiivse töö puhul tuleb eristada nimeliselt kuni kaks õpilast, kes õpilaskonverentsil tööd esindavad.

5.–7. klassi tööd võivad olla koostatud ainult kirjanduse või veebimaterjalide põhjal. 8.–12. klassi konkursitööd peavad põhinema koostaja(te) kogutud materjalil (vaatlused, mõõtmised, küsitlused jne) või GLOBE andmebaasi andmetel (http://www.globe.gov/). Vähemalt pool töö mahust peab olema autoritekst.

Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles. Töö põhiosa kogupikkus ei tohiks 5.- 9. klassi õpilaste puhul ületada 20 lehekülge, 10.-12. klassi õpilaste puhul 25 lehekülge. Miinimummaht ei ole määratletud.

Uurimistöö sisaldab reeglina järgnevaid osi:

 • tiitelleht;
 • sisukord;
 • sissejuhatus (probleemipüstitus, uurimisküsimus(ed) ja/või hüpoteesid, töö eesmärk)
 • põhitekst, mis on liigendatud vastavalt töö tüübile, näiteks:
  • ülevaade probleemist kirjanduse põhjal;
  • uurimismetoodika sh andmete kogumise, analüüsi ja mõõtevahendite kirjeldus;
  • tulemused;
  • arutelu ja analüüs/järeldused;
 • kokkuvõte  (lühiülevaade tööst, vastused uurimisküsimustele, hüpoteeside kinnitamine või ümberlükkamine);
 • kasutatud kirjanduse loetelu;
 • vajaduse korral lisad: tabelid, joonised (fotod, kaardimaterjal jms).

Tööle lisatakse eestikeelsed ja inglisekeelsed resümeed (üks A4). Samuti esitatakse resümeedena veebilehtede tutvustus (koos veebilehe aadressi ja töötavate linkidega). Resümeedes antakse lühiülevaade töö teema aktuaalsusest, eesmärkidest, uurimisküsimustest, metoodikast, tulemustest ja järeldustest. Lae alla resümee ülesehitus siit.

Uurimistöö vormistatakse A4 formaadis Times New Roman 12 pt kirjas reavahega 1,5, ühtlase joondusega (justify), töö leheküljed on nummerdatud, tiitellehele numbrit ei trükita. Tekstis kasutatakse kas nimelist või numbrilist viitamist. Jooniste all peab olema allkiri ja tabelitel pealkiri, fotod on joonised.

Töö tiitellehel peavad olema järgmised andmed: töö pealkiri, töö teostaja(te) ees- ja perekonnanimi, klass; töö juhendaja(te) nimi ja ametikoht, kooli nimetus ja aasta.

Nii elektrooniliselt kui ka paberkujul köidetud uurimistöö koos eesti- ja inglisekeelse resümeega esitatakse Imbi Hennole, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaeksperdile (tel: 7350284, imbi.henno@hm.ee) aadressile Tõnismägi 11, 15192 Tallinn.

Palume lisada juurde nii juhendaja(te) kui ka õpilas(te) kontaktandmed.

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga