GLOBE keskkonnauurimuste konkurss 2016

GLOBE Eesti on alates 1999. aastast koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi viinud õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde üleriigilise konkurssi. Osalema kutsutakse 5.–12. klassi üldharidus- ja kutsekoolide õpilasi.

Hinnatakse:

 • töö teaduslikkust, originaalsust, rakenduslikkust;
 • saadud tulemuste vastavust püstitatud eesmärkidele, analüüsi- ja üldistusoskust;
 • töö terviklikkust, teoreetilise ja empiilise osa omavahelist seotust;
 • vormistust (etteantud mahu piiridesse jäämist, lisade, jooniste, fotode
 • vormistust (etteantud mahu piiridesse jäämist, lisade, jooniste, fotode olemasolu ja otstarbekust jne);
 • kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust.

Tööde esitamise tähtaeg on 16. mai 2016. a.

Nõuded uurimistööle

Hindamisele kuuluvad:

 • looduse ja keskkonna temaatikat tutvustavad õpilasuurimused ja põhikoolid loovtööd;
 • GLOBE programmi mõõtmisi ja metoodikat kajastavad tööd;

Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Kollektiivse töö puhul tuleb eristada nimeliselt kuni kaks õpilast, kes õpilaskonverentsil tööd esindavad.

5.–7. klassi tööd võivad olla teoreetilised st on koostatud ainult kirjanduse või veebimaterjalide põhjal. 8.–12. klassi konkursitööd peavad sisaldama empiirilist uuringut st koostaja(te) kogutud materjalil (vaatlused, mõõtmised, küsitlused jne) või GLOBE andmebaasi andmete kasutamist (http://www.globe.gov/).

Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles. Töö põhiosa (ilma lisadeta) kogupikkus ei tohiks 5.- 9. klassi õpilaste puhul ületada 20 lehekülge, 10.-12. klassi õpilaste puhul

Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles. Töö põhiosa kogupikkus ei tohiks 5.- 9. klassi õpilaste puhul ületada 20 lehekülge, 10.-12. klassi õpilaste puhul 25 lehekülge. Miinimummaht ei ole määratletud.

Uurimistöö sisaldab reeglina järgnevaid osi:

 • tiitelleht;
 • sisukord;
 • sissejuhatus (probleemipüstitus, uurimisküsimus(ed) ja/või hüpoteesid, töö eesmärk)
 • põhitekst, mis on liigendatud vastavalt töö tüübile, näiteks:
  • ülevaade probleemist kirjanduse põhjal;
  • uurimismetoodika sh andmete kogumise, analüüsi ja mõõtevahendite kirjeldus;
  • tulemused;
  • arutelu ja analüüs/järeldused;
 • kokkuvõte  (lühiülevaade tööst, vastused uurimisküsimustele, hüpoteeside kinnitamine või ümberlükkamine, töö rakenduslik väärtus);
 • kasutatud kirjanduse loetelu;
 • vajaduse korral lisad: tabelid, joonised (fotod, kaardimaterjal jms).

Tööle lisatakse eestikeelsed ja inglisekeelsed resümeed (üks A4). Samuti esitatakse resümeedena veebilehtede tutvustus (koos veebilehe aadressi ja töötavate linkidega).Resümeedes antakse lühiülevaade töö teema aktuaalsusest, eesmärkidest, uurimisküsimustest, metoodikast, tulemustest ja järeldustest. Lae alla resümee ülesehitus siit.

Uurimistöö vormistatakse A4 formaadis Times New Roman 12 pt kirjas reavahega 1,5, ühtlase joondusega (justify), töö leheküljed on nummerdatud, tiitellehele numbrit ei trükita. Tekstis kasutatakse kas nimelist või numbrilist viitamist. Jooniste all peab olema allkiri ja tabelitel pealkiri, fotod on joonised.

Töö tiitellehel peavad olema järgmised andmed: töö pealkiri, töö teostaja(te) ees- ja perekonnanimi, klass; töö juhendaja(te) nimi ja ametikoht, kooli nimetus ja aasta.

Nii elektrooniliselt kui ka paberkujul köidetud uurimistöö koos eesti- ja inglisekeelse resümeega esitatakse Imbi Hennole, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaeksperdile (tel: 7350284, imbi.henno@hm.ee) aadressile Tõnismägi 11, 15192 Tallinn.

Palume lisada juurde nii juhendaja(te) kui ka õpilas(te) kontaktandmed.