GLOBE ja Muhu põhikool – Riina Hopp ja MUHU GLOBElasedMeie kool on GLOBEiga seotud juba n-ö aegade algusest. Vaatlustega alustasime 1997. aasta kevadel. Meie koolis on vaatlustega haaratud kõik õpilased 6.- 9. klassini. Vaatlusi tehakse paari kaupa graafiku alusel. See süsteem on end igati õigustanud. Lisaks vaatlus- ja andmetöötluse kogemustele on GLOBE meile pakkunud veel palju huvitavat. Meie kool on osalenud kõigil üleriigilistel GLOBE ekspeditsioonidel. Kes õpilastest juba korra on seal käinud, siis see tahab ikka jälle uuesti minna. Lisaks uute teadmiste ja oskuste omandamisele pakuvad need ka meelelahutust ja võimalust luua uusi tutvusi. Oleme kahel korral ka ise GLOBE laagri korraldanud. Meie õpilased on edukalt osalenud GLOBE uurimistööde konkursil. Karli Kütt käis Eestit esindamas suisa rahvusvahelisel tasandil. Tänu GLOBEile oleme koostööd teinud Norra ja Soome koolidega, käinud üksteisel külas ning korraldanud loodusvaatlusi ja GLOBE seminare väga asjalike ettekannetega. Üks meeldejäävamaid ettevõtmisi oli osalemine 2002. a rahvusvahelises GLOBE laagris Norras. Meie õpilased esinesid seal rahvatantsudega, kandes kirevaid muhu rahvarõivaid. Saime väga sooja vastuvõtu osaliseks. Meie kool on osa võtnud ka pilvevaatlusprojektist CloudSat, millega seoses said meie õpilased võimaluse osaleda Saksamaal toimunud CloudSati üritusel. Oleme koos Tartu Kivilinna Kooliga korraldanud mitu ühislaagrit, mis on muu hulgas olnud seotud ka GLOBE temaatikaga. Juhendajaid on olnud ka Tartu Ülikoolist. Tänu aktiivsele GLOBE tegevusele on meid kutsutud USA saatkonna poolt korraldatud üritustele (kohtumised astronautidega, Kaleva otsimine Soome lahes, vastuvõtud ja koolide GLOBE tegemisi tutvustavad üritused).

Tänu osalemisele GLOBEis oleme saanud koolile hulga mõõtmisvahendeid ja õpilased on saanud harjumuse jälgida ilma. Mitmedki vilistlased on öelnud, et teevad pärast meie kooli lõpetamistki ilmavaatlusi edasi. Suur tänu GLOBEile!


*******

GLOBE and Muhu Basic School

Our school has been associated with GLOBE since Estonia joined the programme. We started with observations in the spring of 1997. In our school, all students from grades 6-9 are making observations. Observations are made in pairs according to a schedule. This system has proved effective.

In addition to experience in observation and data processing, GLOBE has offered us many other interesting things. Our school has participated in all GLOBE expeditions. Anyone who has been there once wants to attend again. In addition to acquiring new knowledge and skills, these also offer entertainment and the opportunity to make new friends.

We have organized the GLOBE expedition twice. Our students have successfully participated in the GLOBE research papers competition. Karli Kütt represented Estonia on an international level in GLE2003 in Croatia. Thanks to GLOBE, we have cooperated with Norwegian and Finnish schools, visited each other, and organized nature observations and GLOBE seminars with very useful presentations. One of the most memorable events was the participation in the 2002 international GLOBE camp in Norway. Our students performed folk dances wearing colorful Muhu folk costumes. We received a very warm welcome. Our school has also taken part in the CloudSat cloud observation project, which gave our students the opportunity to participate in the CloudSat event in Germany.

Together with Tartu Kivilinna School, we have organized several camps, which have been related to GLOBE topics. Supervisors from the University of Tartu have also joined our events.
Thanks to the active participation in GLOBE activities, we have been invited to events organized by the US Embassy (meetings with astronauts, exploring the Kaleva in the Gulf of Finland, receptions, and events introducing GLOBE activities to schools).
Thanks to our participation in GLOBE, we have received a number of measurement equipment for the school and students have been able to observe the weather conditions.
Many alumni have said that they will continue to observe the weather after graduating from our school. Many thanks to GLOBE!