Henry Olde – GLOBE ekspeditsiooni-kogemused


Aastal 2010 asendusõpilasena käies oli see vahva suvine kogemus koos sõpradega, mis lisaks oli ka hariv. Hiljem GLOBE meeskonnas (sain meeskonda taaskord läbi juhuse, olin esimesel korral asendusmeeskonnaliige) olles olen tutvunud mitmete uute ning toredate inimestega. Iga kord olen käinud ka õpilaste mõeldud töötubades osaliselt kuulamas, et oma teadmisi värskendada ja uut informatsiooni koguda. Ühe meeldejääva seigana on kindlasti see, et olen saanud kohtuda USA suursaadikuga. Põnev on näha kui eriilmelised on lapsed, kes sellesse laagrisse tulevad, nii Eestisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Leian, et tegemist on hariva ekspeditsiooniga, kuhu kümne aasta pärast suunaksin ka oma lapse.
Tänu GLOBE’ile saan lisaks hiilata Eesti Mängus, näiteks tean, mis on pedosfäär (vihjeks- see on seotud mullaga).
Henry Olde, GLOBE vilistlane, Kilingi-Nõmme Gümnaasium


*********
GLOBE expedition experience
I participated for the first time, when I was a replacing the other participant, who couldn’t come in 2010. It was a great and educational summer experience. Later in the GLOBE team (I happened to be on the team again by chance, I was a replacement team member for the first time) I have met several new and nice people. Every time I have also attended student workshops to broaden my knowledge and gather new information. One memorable fact is that I have had an opportunity to meet the US Ambassador. It is exciting to see how diverse the children who come to this camp are, both domestically and internationally. I think this is an educational expedition, to which I would send my child in ten years. Thanks to GLOBE, I can also sneak in the Estonian Game, for example, I know what a pedosphere is (hint – it is related to the soil).


Henry Olde, GLOBE alumni, Kilingi-Nõmme Gymnasium

GLOBE ja Muhu põhikool – Riina Hopp ja MUHU GLOBElasedMeie kool on GLOBEiga seotud juba n-ö aegade algusest. Vaatlustega alustasime 1997. aasta kevadel. Meie koolis on vaatlustega haaratud kõik õpilased 6.- 9. klassini. Vaatlusi tehakse paari kaupa graafiku alusel. See süsteem on end igati õigustanud. Lisaks vaatlus- ja andmetöötluse kogemustele on GLOBE meile pakkunud veel palju huvitavat. Meie kool on osalenud kõigil üleriigilistel GLOBE ekspeditsioonidel. Kes õpilastest juba korra on seal käinud, siis see tahab ikka jälle uuesti minna. Lisaks uute teadmiste ja oskuste omandamisele pakuvad need ka meelelahutust ja võimalust luua uusi tutvusi. Oleme kahel korral ka ise GLOBE laagri korraldanud. Meie õpilased on edukalt osalenud GLOBE uurimistööde konkursil. Karli Kütt käis Eestit esindamas suisa rahvusvahelisel tasandil. Tänu GLOBEile oleme koostööd teinud Norra ja Soome koolidega, käinud üksteisel külas ning korraldanud loodusvaatlusi ja GLOBE seminare väga asjalike ettekannetega. Üks meeldejäävamaid ettevõtmisi oli osalemine 2002. a rahvusvahelises GLOBE laagris Norras. Meie õpilased esinesid seal rahvatantsudega, kandes kirevaid muhu rahvarõivaid. Saime väga sooja vastuvõtu osaliseks. Meie kool on osa võtnud ka pilvevaatlusprojektist CloudSat, millega seoses said meie õpilased võimaluse osaleda Saksamaal toimunud CloudSati üritusel. Oleme koos Tartu Kivilinna Kooliga korraldanud mitu ühislaagrit, mis on muu hulgas olnud seotud ka GLOBE temaatikaga. Juhendajaid on olnud ka Tartu Ülikoolist. Tänu aktiivsele GLOBE tegevusele on meid kutsutud USA saatkonna poolt korraldatud üritustele (kohtumised astronautidega, Kaleva otsimine Soome lahes, vastuvõtud ja koolide GLOBE tegemisi tutvustavad üritused).

Tänu osalemisele GLOBEis oleme saanud koolile hulga mõõtmisvahendeid ja õpilased on saanud harjumuse jälgida ilma. Mitmedki vilistlased on öelnud, et teevad pärast meie kooli lõpetamistki ilmavaatlusi edasi. Suur tänu GLOBEile!


*******

GLOBE and Muhu Basic School

Our school has been associated with GLOBE since Estonia joined the programme. We started with observations in the spring of 1997. In our school, all students from grades 6-9 are making observations. Observations are made in pairs according to a schedule. This system has proved effective.

In addition to experience in observation and data processing, GLOBE has offered us many other interesting things. Our school has participated in all GLOBE expeditions. Anyone who has been there once wants to attend again. In addition to acquiring new knowledge and skills, these also offer entertainment and the opportunity to make new friends.

We have organized the GLOBE expedition twice. Our students have successfully participated in the GLOBE research papers competition. Karli Kütt represented Estonia on an international level in GLE2003 in Croatia. Thanks to GLOBE, we have cooperated with Norwegian and Finnish schools, visited each other, and organized nature observations and GLOBE seminars with very useful presentations. One of the most memorable events was the participation in the 2002 international GLOBE camp in Norway. Our students performed folk dances wearing colorful Muhu folk costumes. We received a very warm welcome. Our school has also taken part in the CloudSat cloud observation project, which gave our students the opportunity to participate in the CloudSat event in Germany.

Together with Tartu Kivilinna School, we have organized several camps, which have been related to GLOBE topics. Supervisors from the University of Tartu have also joined our events.
Thanks to the active participation in GLOBE activities, we have been invited to events organized by the US Embassy (meetings with astronauts, exploring the Kaleva in the Gulf of Finland, receptions, and events introducing GLOBE activities to schools).
Thanks to our participation in GLOBE, we have received a number of measurement equipment for the school and students have been able to observe the weather conditions.
Many alumni have said that they will continue to observe the weather after graduating from our school. Many thanks to GLOBE!


GLOBE läbi vilistlase silmade – Lennart Kitt

Liitusin GLOBE programmi tegemistega seitsmendas klassis, ehk siis aastal 1997, tänu õpetaja Mart Kuurme entusiastlikule eestvedamisele. Igapäevaselt sai mõõdetud temperatuuri, sademeid ja jälgitud pilvi. Kord nädalas tõime Šnelli tiigist proove võetud, mida küll esialgu analüüsisid vanemate klasside õpilased. Mõõtmisi jätkasime ka suvel. Peagi kirjutasin ka oma esimese uurimistöö, mis käsitles linnades moodustuvaid kliimasaari. Et töö tuli vist piisavalt hästi välja, saadeti meid ka Eestit esindama Rahvusvahelisele keskkonnaprojektide olümpiaadile Türki. GLOBE üritustest käisin ka kokkutulekutel Jänedal ja Helsingis ning preemiareisil Prahas. Tegemist oli 25 aasta-taguse ajaga. Kui mõõtmistulemustega saime kergesti hakkama, siis eraldi peavalu oli andmete sisestamine, sest arvutid ei olnud veel väga levinud, mistõttu sain vahel erandkorras kasutada arvutiklassi, kust kõlas vastu modemite sissehelistamise hääl. Samas olidki GLOBE tegemised omast ajast eest. Andmete massiline kogumine üle maailma interneti vahendusel sertifitseerimata inimeste (õpilaste) poolt oli tollal uuenduslik, kuid tänapäeval on see väga levinud praktika. Teaduslikke uurimistöid kirjutati minu teada suhteliselt vähe, kuid tänaseks on see eelduseks gümnaasiumi lõpetamiseks. Ka keskkonna teemad olid veerand sajandit tagasi suhteliselt sekundaarsed, kuid nüüdseks on need kerkinud vägagi aktuaalseks. Võimalik, et ka GLOBE-l on oma roll, et peale kasvanud ja kasvaval põlvkonnal on antud teemale teine vaatenurk. Lisaks lõbusatele tegemistele, andis GLOBE minule isiklikult võimaluse õppida erinevaid huvipakkuvaid valdkondi. Nii puutusin ma uurimistööde käigus esimest korda kokku ka suuremate andmetabelitega. Nende analüüsimine oli ilmselt piisavalt inspireerivaks, et pärast matemaatika õpinguid kõrgkoolis asusin tööle analüütikuna senini tegutsen andmeteaduse valdkonnas.

Soovin jõudu GLOBE programmis tegutsejatele ja tänan kõiki eestvedajad.

Lennart Kitt, vilistlane, Tallinna ReaalkoolI joined the activities of the GLOBE program in the seventh grade, in 1997, thanks to the enthusiastic leadership of teacher Mart Kuurme.

We made daily temperature, precipitation and clouds measurements. Once a week, we brought samples from the Schnell pond, which were initially analyzed by senior students. We continued the measurements in the summer. I soon wrote my first research about urban heat islands. As the work must have turned out well enough, we were also sent to represent Estonia at the International Olympiad in Environmental Projects in Turkey. Of the GLOBE events, I also attended expeditionsin Jäneda and Helsinki and a prize trip toPrague. It was nearly 25 years ago.

If we could easily handle the measurements, then a separate headache was entering data, because computers were not very common yet, so there was an exception made for me and I could use the computer class, from which the voice of modem dialing could have been heard. At the same time, GLOBE’s activities were ahead of the times. The mass collection of data around the world by non-certified people (students) over the Internet was innovative at the time, but is now a very common practice. To my knowledge, relatively few scientific research papers were written, but today it is a prerequisite for graduating from high school. Environmental issues were also relatively secondary a quarter of a century ago, but now they have become very relevant. It is possible that GLOBE also has a role to play, that the growing and growing generation has a different perspective on this topic. In addition to the fun activities, GLOBE personally gave me the opportunity to study interesting things. Thus, for the first time in the course of my research, I also came across larger data tables. Analyzing them was probably inspiring enough that after studying mathematics at university, I started working as an analyst and still work in the field of data science.

I wish all the best to the leaders in the GLOBE program!

Lennart Kitt, alumnus, Tallinn Secondary School of Science

GLOBE 25 konverents

GLOBE 25 konverents toimub 22. septembril 2021 Tartus, AHHAA Teaduskeskuses kell 11-17!

Konverentsil meenutame GLOBE programmi algust Eestis ja GLOBE vilistlased tutvustavad enda tänaseid tegevusi!

10:30 – Registreerimine
11:00 – Avasõnad
11:30 – 13:00 – GLOBE maailmas ja Eestis
– Peter Falcon (NASA JPL)
– Ülle Kikas “Kuidas sai GLOBE Eestis alguse?”
– Imbi Henno “GLOBE Eesti loodushariduses”
– Marko Mägi “GLOBE andmete kasutamine teaduses”

13:00 – lõuna
14:00 -16:40 GLOBE vilistlaste ja õpilaste ettekanded
– Arko Olesk “GLOBE’ist teaduskommunikatsiooni uurija pilguga”
– Marie Johanna Univer “Minu teekond õpetajaks”
– Liina Jakobson „Rohepöörde väljakutsed sordiaretuses“
– Tanel Voormansik “GLOBE’ist radarmeteoroloogiasse
– Lennart Kitt “Mis on normaalne ühiskond?”
– Johanna Raudsepp “Minu GLOBE”
– Sven-Erik Enno “GLOBE vilistlasena EUMETSATis”

– GLOBE 25 õppemetoodilise kogumiku esitlus

Küsimuste korral kirjuta globe.eesti@gmail.com

Järgime AHHAA teaduskeskuse nõudeid seoses COVID-19 olukorraga ja konverentsil osalemiseks tuleb esitada üks järgnevatest tõenditest:

– Vaktsineerimiskuuri läbimist tõendav immuniseerimistõend koos isikut tõendava dokumendiga;
– Tõend haiguse läbipõdemise kohta – positiivse testitulemuse (PCR test) saamisest on möödas vähem kui 180 päeva.
– Negatiivne PCR-test, mis ei ole vanem kui 72 tundi;
– Tervishoiuteenuse osutaja tehtud antigeenide kiirtest, mis pole vanem kui 48 tundi;

NB! AHHAA keskus ei võimalda kiirtestide tegemist kohapeal ega aktsepteeri enda tehtud kiirtesti tulemusi.
Kõik üle 12-aastased inimesed peavad alates 26. augustist AHHAA teaduspoes kandma maski. NB! Maski kohustus kehtib ka keskuse külastajatele, kes on eelnevalt AHHAA kassas esitanud immuniseerimistõendi või negatiivse testi.

Osalemine on kõikidele GLOBElastele tasuta!

Püsime terved ja kohtumiseni 22. septembril AHHAAs!


GLOBE õpilaste tööd IVSS-il

GLOBE ülemaailmsel uurimisprojektide konkursil osales sel aastal (2021) Eestist kaheksa tööd, millest seitse koostati GLOBE õppe-ekspeditsioonil kogutud andmete põhjal.

Kõrgeim hinnang oli 4 tärni ja neli ekspeditsiooniraportit said kõrgeima hinnangu, kolm tööd said hinnanguks tublid 3 tärni.

Siin on näha ekspeditsioonitööde hinnangud ja kõik tööd on teemade järgi ka globe.gov lehelt leitavad:
https://www.globe.gov/web/estonian-learning-expedition/home/contact-info

Lisaks ekspeditsiooniraportitele esitas enda töö ka Tallinna Reaalkooli õpilane Julia Pärn, kes sai samuti neli tärni.
Julia töö ja video on leitavad siin: https://www.globe.gov/do-globe/research-resources/student-research-reports/-/projectdetail/globe/the-most-suitable-algae-species-for-cleaning-wastewater-from-fish-farms