Keskkonnauurimuste läbiviimise mudel

mudel

 1. Loodusvaatlused, GLOBE vaatlusandmetega tutvumine:
  1. GLOBE andmeid saab kasutada huvipakkuva ala uurimiseks uurimisala, asukoha ning teiste parameetrite abil otsinguid tehes.
  2. Uurimisprojekti kavandamise (vaadake III sammu allpool) raames võib lasta õpilastel oma projekti jaoks ise GLOBE protokolle kasutades andmeid koguda ning neid võib-olla koos teistes koolides kogutud andmetega kasutada.
  3. Võrdlemiseks või GLOBE andmetele lisa pakkumiseks saab kasutada teisi andmeallikaid.
 1. Uurimisküsimuse sõnastamine:
  1. Looge õpilastele võimalusi teha ajurünnak küsimuste kohta, mida nad uurida tahavad.
  2. Aidake õpilastel teha kindlaks üks või mitu küsimust, mida nad uurida sooviksid, mis:
   • neid huvitavad;
   • millele saaks osaliselt või täielikult GLOBE andmeid või protokolle kasutades vastata; ja
   • oleksid mõistliku ulatusega ning millele oleks võimalik etteantud aja jooksul vastus leida.
  3. Vajadusel julgustage õpilasi projekti käigus küsimuste juurde uuesti tagasi pöörduma.
 1. Uurimisplaani koostamine ja uurimisprojekti kavandamine:
  1. Laske õpilastel koostada täpsete sammudega uurimisplaan, mis oleks neile uurimise ajal juhendiks, ning kus oleks kirjas, millised õpilased iga ülesande eest vastutavad.
  2. Aidake õpilastel kindlaks teha nendele kättesaadavad allikad (näiteks kohalikud teadlased).
  3. Aidake õpilastel paika panna aja- ja ruumiskaalad, milles nad töötavad.
  4. Laske õpilastel kindlaks teha, milliseid andmeid nad oma küsimus(t)ele vastamiseks koguma peavad.
 1. Vaatluste ja mõõtmiste tegemine:
  1. Laske õpilastel sobiva ajaperioodi jooksul ja sobivas kohas vajalike mõõtmiste tegemiseks kasutada GLOBE protokolle.
  2. Laske õpilastel andmete GLOBE andmebaasi sisestamiseks kasutada GLOBE veebilehe andmesisestuslehti.
  3. Aidake õpilastel omavahel ühendada erinevad andmeallikad, mida nad kasutavad, nagu näiteks nende enda andmed, teiste GLOBE koolide andmed ning väliste andmeallikate andmeid, et nende uurimisküsimus(t)ele vastamiseks piisavalt andmeid saada.
 1. Andmete analüüsimine:
  1. Laske õpilastel oma andmete selgeks ja lühikeseks esitamiseks teha tabelid ja graafikud.
  2. Aidake õpilastel kindlaks teha ning sooritada kogutud andmete analüüsimiseks sobivad matemaatilised operatsioonid. Analüüs peaks keskenduma õpilaste kindlaks määratud uurimisküsimus(t)ele vastamisele.
 1. Järelduste tegemine, uurimistöö kirjutamine:
  1. Paluge õpilastel oma andmeanalüüsi kohta järeldused teha. Kas nad saavad oma algsetele uurimisküsimus(t)ele vastata?
   1. Kui õpilased ei saa küsimus(t)ele oma kogutud ja analüüsitud andmete põhjal vastata, võivad nad rohkem andmeid koguda, teistsuguse analüüsi teha või oma algsed küsimused uuesti üle vaadata.
   2. Paluge õpilastel selgitada teisi teguviise, mida nad oleksid oma küsimustele vastamiseks kasutada saanud.
 1. Tulemuste ja järelduste esitamine:
  1. Õpilaste protokoll peab järgima hästistruktureeritud paigutusviisi, et uurimisprojekti tulemused lugejatele selgelt edasi anda.  Seega järgige palun nii täpselt kui võimalik juhiseid õpilasuurimuste protokolli vormistuseks.