Õhusaaste mõõtmine ja uurimine

Aastatel 2012-2015 viidi läbi Eesti Füüsika Selts ja GLOBE Eesti käivitatud üldhariduskoolidele suunatud keskkonnaprojekt Eesti õhusaaste mõõtmiseks ja uurimiseks, mis oli esinduslik nii geograafiliselt kui ka erinevate asukohatüüpide (linn, asustatud maapiirkond, suurematest inimasulatest kauge maakoht) lõikes.

Programmi raames mõõdati NO2, O3, NH3, SO2 ja tahma sisaldust õhus kõigil aastaaegadel. Eesmärgiks oli teada saada:

 • Kui palju intensiivne põllumajandus, heitvesi ja jääkmuda pikaajalise keskmisena kohalikku õhku saastab (NH3);
 • kuidas levib ning muundub linna- ja maanteesaaste (tahm, NO2, O3);
 • kui märgatavad on väävlirikaste kütuste põletamise tagajärjed kohalikus ja laiemas mastaabis (tahm, SO2);
 • kuidas põletamine eramajades võib mõjutada kohalikku õhku ( tahm, NO2 );
 • saastetasemed erinevates kohtades (k.a. Prantsusmaal) ja lokaalse ja kaugkande osakaal (tahm).

Projekti raames tegid koolid aasta jooksul neli mõõtmisseeriat, ühe mõõtmisseeria pikkus oli 2-4 nädalat olenevalt aastaajast.

Omalt poolt pakkusime

 • Osalemisvõimalust reaalses teadustöös, millel on üle-Eestiline tähtsus;
 • mõõtmisvahendeid (GLOBE võrgustikuga ühinenud koolidele tasuta);
 • koolitust õpetajatele detsembrikuus;
 • Atmosfääripäevi koolides, kus esineb Teadusbuss ja viiakse läbi nii õpilastele kui ka õpetajatele suunatud koolitus.;
 • juhendeid mõõtmiste läbiviimiseks koos selgitustega mõõtmiste vajalikkuse ja tulemuste interpreteerimise kohta;
 • koostööd Prantsusmaa GLOBE koolidega tahma mõõtmisel;
 • koostööd teadlastega tulemuste analüüsimisel.

Täpsemalt kampaania kodulehel http://www.globe.ee/ohusaaste/