GLOBE ekspeditsioon 2021

Kallis GLOBElane!
Avame registreerimise GLOBE ekspeditsioonile, mis toimub 9.-11. augustil Pärnumaal.

Ootame osalema kõiki õpilasi, õpetajaid, juhendajaid, vilistlasi ja GLOBE sõpru.

Kolme päeva jooksul õpime, kuidas koguda erinevaid andmeid GLOBE protokollide abil, osaleme uurimisretkel ja vormistame tulemusi. Täpsem aja- ja tegevuskava täpsustub juulis ja arvestame planeerimisel pidevalt muutuva olukorraga. 

Lähtume riiklikest korraldustest ja tegevused toimuvad vabas õhus. Vajadusel vähendame osalejate hulka vastavalt võimalustele.

Anna oma osalussoovist teada hiljemalt 20. juunil

Osalejate hulk ühe kooli kohta ei ole piiratud, kuid garanteerime koha esimesele registreerunud õpetajale ja neljale esimesele registreerunud õpilasele (arvestame vormi täitmise ajalist järjestust).

NB! GLOBE koolide õpetajatele on teisel päeval plaanis eraldi GLOBE ja allikate kaardistamise projekti koolitus, õpetajad sel korral ekspeditsioonigruppidega andmeid kogumas kaasas ei käi, vaid osalevad koolitusel. Registreerimisel ja osalejate valikul palume arvestada, et teise päeva fookus on eelkõige koolides GLOBE tegevusi juhendavate õpetajate koolitamisel.

Täida registreerimisvorm siin: https://forms.gle/femHtshne84UQrZe8


GLOBE aitab kaardistada allikaid

GLOBE Eesti on sel aastal koostööd tegemas allikate kaardistamisel Tallinna Ülikooliga. Projekti vedajad annavad projekti lõpus tagasiside osalevatele koolidele ning võimalusel osalevad GLOBE koolitusel/ekspeditsioonil.

Osalemisel on kaks komponenti, mis peavad olema mõlemad täidetud, et saada arvestatud GLOBE tegevusena:
– Andmete kogumine vastavalt projekti eesmärgile ja juhenditele
– GLOBE andmete kogumine ja GLOBE’le andmete saatmine läbi globe.gov’i, GLOBE Eestile (globe.eesti@gmail.com) osalemisest teadaandmine.

Info projekti kohta: https://www.facebook.com/allikad.info, https://allikad.info
GLOBE GLOBE hüdroloogia vaatluspaiga defineerimine ja mõõtmised jäävabal perioodil kord nädalas kuni kord kuus.
Õppeained: loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia, füüsika.

Kui teil tekib küsimusi ja soovite ühineda, siis GLOBE protokollidega seonduvatega küsimustega pöörduge globe.eesti@gmail.com, allikatega seonduvate küsimustega vastavate projektide kontaktide poole.

Kuna tegemist on välitegevustega, siis saab anda juhised õpilastele ka kodutöödeks ning loodetavasti väikestes gruppides viia vaatlusi läbi ka maikuus.

GLOBE õppe-ekspeditsioon 2020

GLOBE ekspeditsioon 2020 toimub Viljandimaal 10.-13. augustil. Selleaastase ekspeditsiooni tegevused toimuvad vabas õhus. Uurimisretkel keskendume Viljandi järve kaldaalade uuringutele.

Esmaspäev, 10. august
11:00 Registreerimine
13:00 Avamine
13:30 Lõuna
14:30 Virtuaalne ettekanne, gruppide tutvmine, ekspeditsioonipaika tutvustav retk
19:00 Õhtusöök
20:00 Tutvumismängud

Teisipäev, 12. august
8:00 Hommikusöök
9:00 Õppesessioon I
11:00 Õppesessioon II
13:00 Lõunasöök
14:00 Õppesessioon II
16:00 Gruppide kohtumine ja uurimisplaani koostamine järgmiseks päevaks.
19:00 Õhtusöök
Ekspeditsioonipäeva ettevalmistused

Kolmapäev, 12. august
08:00 Hommikusöök
09.00 Välitööd ja andmete kogumine
13:00 Lõunasöök
14.00 Välitööd jätkuvad, ettekannete koostamine
19.00 Õhtusöök
20.00 GLOBE mängud, õpetajate nõupidamine

Neljapäev, 13. august
8:00 Hommikusöök
09:00 Viktoriin
09:30 Gruppide individuaalsed ettekanded, GLOBE mängud
12:00 Lõpetamine
13:00 Lõuna ja ärasõit

Projekti toetavad:

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Eesti Teadusagentuur

Haridus- ja Teadusministeerium

GLOBE keskkonnaalaste uurimisprojektide ja loovtööde konkurss 2020

GLOBE programm Eestis ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja õpilaste üleriigilise keskkonna-alaste uurimisprojektide ja loovtööde konkursi. Osalema on oodatud 5.–12. klassi GLOBE koolide õpilased. Oodatud on keskkonnaalased õpilasuurimused, GLOBE programmi mõõtmisi ja tegevust kajastavad tööd ning põhikooli loodusainete ja GLOBE tegevustega seotud loovtööd. 

GLOBE keskkonnaalaste uurimisprojektide ja loovtööde konkurss on eelkonkursiks 2021. aasta GLOBE rahvusvahelisele virtuaalsele teaduskonverentsile (GLOBE International Virtual Science SymposiumGLOBE IVSS).

Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Kollektiivse töö puhul tuleb nimeliselt eristada kuni kaks õpilast, kes tööd uurimistööde konverentsil esitlevad ning rahvusvahelisel konkursil esindavad.

Töid hinnatakse kolmes vanuseastmes/neljas kategoorias:

  • 5.–7. klassi õpilaste uurimistööd
  • 8.–9., klassi õpilaste uurimistööd
  • 10.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilaste uurimistööd. 
  • Põhikooli III kooliastme loovtööd

Uurimisprojektid peavad sisaldama empiirilist uuringut (vaatlused, mõõtmised, küsitlused jne) ja GLOBE protokollide kasutamist (http://www.globe.gov). 

Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles. Töö miinimummaht ei ole määratletud, põhiosa optimaalne kogupikkus 5.- 9. klassi õpilaste puhul on 20 lehekülge, 10.-12. klassi õpilaste puhul 25 lehekülge. Töö võib vormistada ka vastavalt GLOBE IVSS tingimustele (www.globe.gov).

Tööle tuleb lisada eesti- ja ingliskeelne resümee (pikkus kuni üks A4). Eesti- ja ingliskeelsed resümeed tuleb esitada eraldi failidena *.doc formaadis. Resümeedes antakse lühiülevaade töö teema aktuaalsusest, eesmärkidest, uurimisküsimustest, metoodikast, tulemustest ja järeldustest.Resümee ülesehitus on leitav siin.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. mai 2020. a. 

Uurimisprojekt koos eesti- ja inglisekeelse resümeega ning info juhendaja(te) ja õpilas(te) kontaktandmetega (meiliaadress, telefoninumber) ning töö pealkirjaga (eesti ja inglise keeles) tuleb saata elektrooniliselt Imbi Hennole, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Imbi Hennole aadressil imbi.henno@hm.ee(tel: 7350284). Väga mahukad tööd tuleb laadida veebi ja saata link tööle (link peab töötama kuni 15. august 2020). 

Uurimistöö või loovtöö raport vormistatakse:

– A4 formaadis;

– Times New Roman 12 pt kirjas; 

– reavahega 1,5; 

– ühtlase joondusega (justify), 

– nummerdatud leheküljenumbritega (tiitellehele numbrit ei trükita); 

– korrektsete viidetega kirjandusele ja illustratsioonidele (tekstis kasutatakse kas nimelist või numbrilist viitamist, joonistel on allkiri ja tabelitel pealkiri, fotod on joonised);

– *.pdf formaadis

Töö tiitellehel peavad olema järgmised andmed: töö pealkiri, töö koostaja(te) ees- ja perekonnanimi, klass, töö juhendaja(te) nimi ja ametikoht, kooli nimetus ja aasta. 

Töid hindab žürii. 

Hinnatakse: 

• uurimistöö teaduslikkust, uurimistöö/loovtöö originaalsust, rakenduslikkust; 

• töö tulemuste vastavust püstitatud eesmärkidele, analüüsi- ja üldistusoskust; 

• uurimistöö terviklikkust, teoreetilise ja empiirilise osa seotust; 

• vormistust (etteantud mahu piiridesse jäämist, lisade, jooniste, fotode olemasolu ja otstarbekust jne); 

• kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust; 

• töö ettekandmist 2020. aasta GLOBE uurimistööde konverentsipäeval. 

Töö peab sisaldama järgnevaid komponente: 

• tiitelleht; 

• sisukord; 

• sissejuhatus (probleemipüstitus ja/või uurimisküsimus(ed) ja/või hüpoteesid, töö eesmärk) 

• põhitekst, mis on liigendatud vastavalt töö tüübile, näiteks: 

  • ülevaade probleemist kirjanduse põhjal; 
  • uurimismetoodika sh andmete kogumise, analüüsi ja mõõtevahendite kirjeldus ja/või loovtöö läbiviimise tegevuste kirjeldused; 
  • tulemused;
  • arutelu ja analüüs/järeldused; 

• kokkuvõte (lühiülevaade tööst, vastused uurimisküsimustele, hüpoteeside kinnitamine või ümberlükkamine, töö rakenduslik väärtus); 

• kasutatud kirjanduse loetelu; 

• vajaduse korral lisad: tabelid, joonised (fotod, graafikud, kaardimaterjal jms). 

Kõik tööde autorid on oodatud osalema 10.-13. augustil toimuval GLOBE õppe-ekspeditsioonil ning neilt oodatakse ettekannet ekspeditsiooni esimesel päeval – õpilasuurimistööde konverentsil.

Konverentsipäeval esitletud tööde seast valitakse välja kuni 5 tööd, mida toetatakse ingliskeelse keelekorrektuuriga, et neid saaks esitada 2021. aasta GLOBE IVSS konkursile.

GLOBE aastaseminar 2019

2019 aastat kokkuvõttev seminar toimub 29.-30. novembril Tartus
Reedel tutvume Physicumiga, võtame kokku eelneva aasta ja räägime sellest, miks on vaja WRC ralliauto juhil ilmaennustust?

Laupäeval toimub GLOBE mõõtmiste koolitus, räägime sügistormisy – milliseid andmeid sügistormi kohta on kogutud ja milline oli sügistormi poolt kaasa toodud kahjude ulatus. Räägime ka uue aasta plaanidest ja võimalustest õpetajatele ja õpilastele.