GLOBE programmi õpilaste keskkonnauurimuste konkurss 2011

Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikooli Loodus- ja Tehnoloogiateaduskond ja GLOBE programm Eestis kuulutavad välja õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde üleriigilise konkursi.

Osalema kutsutakse üldhariduskoolide 5.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilasi. Oodatud on keskkonnaproblemaatikat tutvustavad õpilasuurimused, veebilehed, GLOBE programmi tegevust kajastavad tööd.

Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Kollektiivse töö puhul tuleb eristada nimeliselt kuni kaks õpilast, kes vajadusel uurimustööde konverentsil tööd esindavad.

Töid hinnatakse kolmes vanusastmes: 5.–7., 8.–9., ning 10.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilaste tööd.

8.–12. klassi konkursitööd peavad põhinema koostaja(te) kogutud materjalil (vaatlused, mõõtmised, küsitlused jne) või GLOBE andmebaasi andmetel (http://www.globe.gov/).

5.–7. klassi tööd võivad olla koostatud ka ainult kirjanduse või veebimaterjalide põhjal.

Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles. Töö põhiosa kogupikkus ei tohiks esimeses kahes vanuseastmes ületada 15 lehekülge, kolmandas vanuseastmes 20 lehekülge. Miinimummaht ei ole määratletud.

Uurimistööd esitatakse nii paberkandjal kui ka elektroonsel kujul (nummerdatud A4 formaadis lehtedel, kasutades põhitekstis Times New Roman kirja suurusega 12 punkti ning ühest reavahet ja andmekandjal või e-kirja manusena, soovitavalt MS WORD formaadis).

Töö tiitellehel peavad olema järgmised andmed: töö pealkiri, töö teostaja(te) ees- ja perekonnanimi, klass; töö juhendaja(te) nimi ja ametikoht, kooli nimetus ja aasta.

Tööle lisatakse eestikeelsed teesid (üks lehekülg) ja inglisekeelne resümee (kuni pool lehekülge). Samuti esitatakse teesidena veebilehtede tutvustus (koos veebilehe aadressi ja töötavate linkidega). Teesides antakse lühiülevaade töö eesmärkidest, metoodikast, tulemustest, järeldustest.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. mai 2011. a.

Paberkandjal ja elektroonsel kujul tööd ja teesid saata aadressil: Kaido Reivelt, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Riia 142, 51014 Tartu, e-posti aadress kaido@globe.ee, lisades märgusõna “keskkonnakonverents”.

Töid hindab asjatundlik žürii. Hinnatakse:

  • töö teaduslikkust, originaalsust, rakenduslikkust;
  • saadud tulemuste vastavust püstitatud eesmärkidele, analüüsi- ja üldistusoskust;
  • vormistust (etteantud mahu piiridesse jäämist, lisade, jooniste, fotode olemasolu ja otstarbekust jne);
  • kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust.

Lisapunkte annavad infotehnoloogiliste võimaluste kasutamine keskkonnauuringute teostamisel, eksperimentide ja vaatluste läbiviimine. Vähemalt pool töö mahust peab olema autoritekst.

Žürii valib parimad tööd välja hiljemalt 30. juuniks 2011. Parimad autorid kutsutakse 23.-24. septembril 2011 Paide Gümnaasiumis toimuvale üleriigilisele õpilaste keskkonnakonverentsile. Konverents lõpeb tublimate õpilaste autasustamisega.

Informatsioon konkursi ning tööde ja teeside vormistamise kohta on alates 11. jaanuarist 2011 kättesaadav GLOBE Eesti koduleheküljel http://www.globe.ee. Küsimustega võib pöörduda Kaido Reivelt’i (Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, telefon 5143349, kaido@globe.ee) poole.

Ootame rohket osavõttu.

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga