GLOBE keskkonnaalaste uurimis- ja loovtööde konkurss 2019

GLOBE programm Eestis ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja õpilaste üleriigilise keskkonnaalaste uurimis- ja loovtööde konkursi. Osalema on oodatud 5.–12. klassi üldharidus- ja kutsekoolide õpilased. Oodatud on keskkonnaalased õpilasuurimused, GLOBE programmi mõõtmisi ja tegevust kajastavad tööd ning põhikooli loodusainetega seotud loovtööd. 

Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Kollektiivse töö puhul tuleb nimeliselt eristada kuni kaks õpilast, kes uurimistööde konverentsil tööd esitlevad.

Töid hinnatakse kolmes vanuseastmes/neljas kategoorias:

  • 5.–7. klassi õpilaste uurimistööd
  • 8.–9., klassi õpilaste uurimistööd
  • 10.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilaste uurimistööd. 
  • Põhikooli III kooliastme loovtööd

5.–7. klassi uurimistööd võivad olla teoreetilised st on koostatud ainult kirjanduse või veebimaterjalide põhjal. 8.–12. klassi uurimistööd peavad sisaldama empiirilist uuringut (vaatlused, mõõtmised, küsitlused jne) või GLOBE andmebaasi andmete kasutamist (http://www.globe.gov). 

Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles.  Töö miinimummaht ei ole määratletud, põhiosa optimaalne kogupikkus 5.- 9. klassi õpilaste puhul on 20 lehekülge, 10.-12. klassi õpilaste puhul 25 lehekülge.

Tööle tuleb lisada eesti- ja ingliskeelne resümee (pikkus kuni üks A4). Eesti ja ingliskeelsed resümeed tuleb esitada eraldi failidena *.doc formaadis. Resümeedele tuginedes koostatakse konverentsi teeside kogumik, mis avaldatakse globe.ee veebis. Resümeedes antakse lühiülevaade töö teema aktuaalsusest, eesmärkidest, uurimisküsimustest, metoodikast, tulemustest ja järeldustestResümee ülesehitus on leitav siin.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. mai 2019. a. 

Uurimistöö koos eesti- ja ingliskeelse resümeega ning info juhendaja(te) ja õpilas(te) kontaktandmetega (meiliaadress, telefoninumber) ning töö pealkirjaga (eesti ja inglise keeles) tuleb saata elektrooniliselt  Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Imbi Hennole aadressil imbi.henno@hm.ee(tel: 7350284). Väga mahukad tööd tuleb laadida veebi ja saata link tööle (link peab töötama kuni 15. august 2019). 

Uurimistöö või loovtöö raport vormistatakse:

– A4 formaadis;

– Times New Roman 12 pt kirjas; 

– reavahega 1,5; 

– ühtlase joondusega (justify), 

– nummerdatud leheküljenumbritega (tiitellehele numbrit ei trükita); 

– korrektsete viidetega kirjandusele ja illustratsioonidele (tekstis kasutatakse kas nimelist või numbrilist viitamist, joonistel on allkiri ja tabelitel pealkiri, fotod on joonised);

– *.pdf formaadis

Töö tiitellehel peavad olema järgmised andmed: töö pealkiri, töö teostaja(te) ees- ja perekonnanimi, klass; töö juhendaja(te) nimi ja ametikoht, kooli nimetus ja aasta. 

Töid hindab žürii. 

Hinnatakse: 

• uurimistöö teaduslikkust, uurimistöö/loovtöö originaalsust, rakenduslikkust; 

• töö tulemuste vastavust püstitatud eesmärkidele, analüüsi- ja üldistusoskust; 

• uurimistöö terviklikkust, teoreetilise ja empiirilise osa seotust; 

• vormistust (etteantud mahu piiridesse jäämist, lisade, jooniste, fotode olemasolu ja otstarbekust jne); 

• kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust; 

• töö ettekandmist 2019. aasta GLOBE uurimistööde konverentsipäeval! 

Töö peab sisaldama järgnevaid komponente: 

• tiitelleht; 

• sisukord; 

• sissejuhatus (probleemipüstitus ja/või uurimisküsimus(ed) ja/või hüpoteesid, töö eesmärk) 

• põhitekst, mis on liigendatud vastavalt töö tüübile, näiteks: 

  • ülevaade probleemist kirjanduse põhjal; 
  • uurimismetoodika sh andmete kogumise, analüüsi ja mõõtevahendite kirjeldus ja/või loovtöö läbiviimise tegevuste kirjeldused; 
  • tulemused;
  • arutelu ja analüüs/järeldused; 

• kokkuvõte (lühiülevaade tööst, vastused uurimisküsimustele, hüpoteeside kinnitamine või ümberlükkamine, töö rakenduslik väärtus); 

• kasutatud kirjanduse loetelu; 

• vajaduse korral lisad: tabelid, joonised (fotod, kaardimaterjal jms). 

Kõik tööde autorid on oodatud osalema 5.-8. augustil toimuvale GLOBE õppe-ekspeditsioonile! Autoritelt oodatakse ettekannet ekspeditsioonil toimuval konverentsipäeval.