GLOBE keskkonnaalaste uurimisprojektide ja loovtööde konkurss 2020

GLOBE programm Eestis ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja õpilaste üleriigilise keskkonna-alaste uurimisprojektide ja loovtööde konkursi. Osalema on oodatud 5.–12. klassi GLOBE koolide õpilased. Oodatud on keskkonnaalased õpilasuurimused, GLOBE programmi mõõtmisi ja tegevust kajastavad tööd ning põhikooli loodusainete ja GLOBE tegevustega seotud loovtööd. 

GLOBE keskkonnaalaste uurimisprojektide ja loovtööde konkurss on eelkonkursiks 2021. aasta GLOBE rahvusvahelisele virtuaalsele teaduskonverentsile (GLOBE International Virtual Science SymposiumGLOBE IVSS).

Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Kollektiivse töö puhul tuleb nimeliselt eristada kuni kaks õpilast, kes tööd uurimistööde konverentsil esitlevad ning rahvusvahelisel konkursil esindavad.

Töid hinnatakse kolmes vanuseastmes/neljas kategoorias:

  • 5.–7. klassi õpilaste uurimistööd
  • 8.–9., klassi õpilaste uurimistööd
  • 10.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilaste uurimistööd. 
  • Põhikooli III kooliastme loovtööd

Uurimisprojektid peavad sisaldama empiirilist uuringut (vaatlused, mõõtmised, küsitlused jne) ja GLOBE protokollide kasutamist (http://www.globe.gov). 

Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles. Töö miinimummaht ei ole määratletud, põhiosa optimaalne kogupikkus 5.- 9. klassi õpilaste puhul on 20 lehekülge, 10.-12. klassi õpilaste puhul 25 lehekülge. Töö võib vormistada ka vastavalt GLOBE IVSS tingimustele (www.globe.gov).

Tööle tuleb lisada eesti- ja ingliskeelne resümee (pikkus kuni üks A4). Eesti- ja ingliskeelsed resümeed tuleb esitada eraldi failidena *.doc formaadis. Resümeedes antakse lühiülevaade töö teema aktuaalsusest, eesmärkidest, uurimisküsimustest, metoodikast, tulemustest ja järeldustest.Resümee ülesehitus on leitav siin.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. mai 2020. a. 

Uurimisprojekt koos eesti- ja inglisekeelse resümeega ning info juhendaja(te) ja õpilas(te) kontaktandmetega (meiliaadress, telefoninumber) ning töö pealkirjaga (eesti ja inglise keeles) tuleb saata elektrooniliselt Imbi Hennole, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Imbi Hennole aadressil imbi.henno@hm.ee(tel: 7350284). Väga mahukad tööd tuleb laadida veebi ja saata link tööle (link peab töötama kuni 15. august 2020). 

Uurimistöö või loovtöö raport vormistatakse:

– A4 formaadis;

– Times New Roman 12 pt kirjas; 

– reavahega 1,5; 

– ühtlase joondusega (justify), 

– nummerdatud leheküljenumbritega (tiitellehele numbrit ei trükita); 

– korrektsete viidetega kirjandusele ja illustratsioonidele (tekstis kasutatakse kas nimelist või numbrilist viitamist, joonistel on allkiri ja tabelitel pealkiri, fotod on joonised);

– *.pdf formaadis

Töö tiitellehel peavad olema järgmised andmed: töö pealkiri, töö koostaja(te) ees- ja perekonnanimi, klass, töö juhendaja(te) nimi ja ametikoht, kooli nimetus ja aasta. 

Töid hindab žürii. 

Hinnatakse: 

• uurimistöö teaduslikkust, uurimistöö/loovtöö originaalsust, rakenduslikkust; 

• töö tulemuste vastavust püstitatud eesmärkidele, analüüsi- ja üldistusoskust; 

• uurimistöö terviklikkust, teoreetilise ja empiirilise osa seotust; 

• vormistust (etteantud mahu piiridesse jäämist, lisade, jooniste, fotode olemasolu ja otstarbekust jne); 

• kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust; 

• töö ettekandmist 2020. aasta GLOBE uurimistööde konverentsipäeval. 

Töö peab sisaldama järgnevaid komponente: 

• tiitelleht; 

• sisukord; 

• sissejuhatus (probleemipüstitus ja/või uurimisküsimus(ed) ja/või hüpoteesid, töö eesmärk) 

• põhitekst, mis on liigendatud vastavalt töö tüübile, näiteks: 

  • ülevaade probleemist kirjanduse põhjal; 
  • uurimismetoodika sh andmete kogumise, analüüsi ja mõõtevahendite kirjeldus ja/või loovtöö läbiviimise tegevuste kirjeldused; 
  • tulemused;
  • arutelu ja analüüs/järeldused; 

• kokkuvõte (lühiülevaade tööst, vastused uurimisküsimustele, hüpoteeside kinnitamine või ümberlükkamine, töö rakenduslik väärtus); 

• kasutatud kirjanduse loetelu; 

• vajaduse korral lisad: tabelid, joonised (fotod, graafikud, kaardimaterjal jms). 

Kõik tööde autorid on oodatud osalema 10.-13. augustil toimuval GLOBE õppe-ekspeditsioonil ning neilt oodatakse ettekannet ekspeditsiooni esimesel päeval – õpilasuurimistööde konverentsil.

Konverentsipäeval esitletud tööde seast valitakse välja kuni 5 tööd, mida toetatakse ingliskeelse keelekorrektuuriga, et neid saaks esitada 2021. aasta GLOBE IVSS konkursile.