Blogi

Imbi Henno: uued väljakutsed minu elus tänu GLOBE’ile

1996. juunis sõlmitud EV Haridusministeeriumi ja USA Riikliku Okeanograafia- ja Atmosfääriameti vahelise koostöölepinguga pandi alus Eestis GLOBE haridusprogrammile, kus lõimitakse loodusteadused, keskkonnateadlikkus, uurimis- ja IKT kasutamise oskused ning toetatakse õpilaste, õpetajate ja teadlaste koostööd. Innovaatilise lepingu sõlmimisele sillutas tee Tartu ülikooli teadur Ülle Kikas, kellest sai ka esimene GLOBE programmi koordinaator. Edasi juhtis GLOBE Kaido Reivelt (2007–2014) ning alates 2015. aastast juba GLOBE-i ridadest sirgunud Laura Altin. Valitsuse poolt andsid GLOBE’ile tuult tiibadesse aastatel 1996-1999 kontaktisikutena Ene Lindemann ja Sirje Aher ning 2000. aastal anti kursi jälgimise teatepulk üle minule.

Jah, õpetajate jaoks sai kõik alguse Ülle Kikase e-kirjaga infotehnoloogia õpetajatele 1996. aasta novembri alguses, millega Ülle kutsus koolide loodusainete õpetajaid liituma GLOBE programmiga. Tollel ajal olid koolides meiliaadressid ainult IT õpetajatel. IT õpetaja vahendatud pakkumine äratas huvi, sest lisaks igapäevasele rutiinsele õpetajatööle pakkus programm väljundit professionaalsele arengule ja võimalusi täiendkoolituseks. Novembri lõpus, esimesel õpetajate seminaril Tartus, istusin juba koos teiste õpetajatega uute Windows arvutite taga (mis sageli DOS pilte ekraanile manasid) ja esimest korda elus salvestasin mingit nn faili mingisse nn folderisse. Kõik tundus erakordselt põnev ja väljakutseid pakkuv.

GLOBE programmiga liitusid enamasti teadusest huvitunud õpetajad, kusjuures nii mõnigi kord ei toetanud koolijuht oma õpetaja uuendusmeelsust. See oli ka üks põhjustest, miks Haridusministeerium sõlmis 90-ndate lõpus GLOBE koolide juhtkondadega tegevuslepingud, milles fikseeriti osapoolte õigused ja kohustused. Edasistel aastatel on aga GLOBE tegevus tuginenud vabal tahtel ja õhinapõhisusel. 

Paljud õpetajad, kes olid tulnud kooli peale Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia kokkuvarisemist 90-ndate alguses, nägid GLOBE programmis võimalust ühildada nii õpetamine kui ka teaduse tegemine. Seda aspekti väärtustasin GLOBE programmis ka mina.

Programmiga ühinenud koolid alustasid erinevate mõõtmistega. Eesti koolid paistsid kohe silma mõõtmiste hulga ja kvaliteedi poolest. Seda tõestas 2002. aastal GLOBE-i koolidele antud USA Rahvusliku Kliimaandmete Keskuse (NCDC) sertifikaat. 7 Eesti kooli atmosfääri mõõtmised läbisid kvaliteedikontrolli ja võeti globaalsete kliimamuutuste andmeregistrisse. Range kvaliteedikontrolli läbis tookord 57 maailma kooli, sh C.R. Jakobsoni, Jõgeva, Kilingi-Nõmme ja Rõngu gümnaasiumid, Tallinna Reaalkool, Muhu ja Voore Põhikool. Voore mõõtmiste usaldusväärsust hinnati 99,9%-ks ja tõsteti maailmas esile teise koolina .

Läbi aastate on GLOBE programmi põhirahastaja olnud Haridusministeerium. Samas on nii rahaliselt kui ka erinevate koolituste ja IT vahenditega GLOBE Eestit alati toetanud ka USA suursaatkond. Viimaste kümnendite õppelaagreid ja õpilaskonverentse on Keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu toetanud Keskkonnaministeerium.

Kuna GLOBE tegevused olid seotud arvutite kasutamisega, siis toetas GLOBE programmi väga oluliselt ka Tiigrihüppe SA Enel Mägi juhtimisel. Tiigrihüppe toel said meie GLOBE programmi koolid ja nende õpetajad infoühiskonna eestvedajateks ja teiste õpetajate koolitajateks. GLOBE õpetajad olid ühed esimesed, peale IT õpetajate, kes võtsid aineõppes kasutusele arvuti.

Kokkuvõtteks saab tõdeda, et tegevusmudel, mille rakendamist GLOBE 25 aastat tagasi alustas, on ennast õigustanud. Välja on kujunenud innustunud õpetajate ja teadlaste kogukond ning peale kasvanud uued motiveeritud GLOBE eestvedajad. Suur aitäh GLOBE programmis osalenud ja praegu osalevate koolidele, nende õpetajatele ning õpilastele ning kõigile Eesti koordinaatoritele! Tänu teie pühendumisele, motivatsioonile ja teotahtele on GLOBE programm osutunud elujõuliseks ja jätkusuutlikuks.

Imbi Henno: new opportunities in my life thanks to GLOBE

In 1996, the contract between the Estonian Ministry of Education and U.S. NOAA launched the GLOBE program in Estonia, which combines natural sciences, environmental awareness, research and ICT skills, and supports collaboration between students, teachers and scientists. Tartu University scientist Ülle Kikas paved the way for this innovative contract and became the first GLOBE coordinator. Following her, Kaido Reivelt was the coordinator from 2007-2014, and since 2015 GLOBE alumna Laura Altin has taken on the role. From the government’s side, Ene Lindeman and Sirje Aher were the key contact persons from 1996-1999, and in 2000 they passed the torch to me. 

For teachers, everything started with an e-mail to ICT teachers from Ülle Kikas at the beginning of November 1996 in which Ülle invited teachers of natural sciences to join the GLOBE program. Back then only ICT teachers had e-mail addresses at schools. The offer was intriguing because it offered an opportunity for professional development and training to complement the daily work of a teacher. At the end of November at the first teachers’ seminar in Tartu, I already sat behind new Windows computers (which often produced DOS images on the screens) together with other teachers, and for the first time in my life I saved some sort of ‘file’ into some sort of ‘folder’. It all seemed extremely exciting and challenging. 

Teachers interested in science were the ones who primarily joined GLOBE. In fact, it often happened that the school head teachers did not support their teacher’s innovativity. That is also one of the reasons why in the late 90s the Ministry of Education signed agreements with the boards of GLOBE schools, which fixed the rights and responsibilities of the parties. In the following years GLOBE activity has been based on enthusiasm. 

Many teachers who came to school after the collapse of the USSR Academy of Sciences in the early 90s saw the GLOBE program as an opportunity to unite teaching and scientific research. I also valued that aspect of GLOBE. 

The schools that had joined the program began different data measurements. Estonian schools could immediately be distinguished based on the amount of data and its quality. This was demonstrated in 2002 when the NCDC gave Estonian GLOBE schools a certificate. 7 Estonian schools passed the quality assurance check and their data was included in the global climate change database. Back then, only 57 schools from around the world passed the rigorous quality control, including C.R.Jakobson’s, Jõgeva, Kilingi-Nõmme and Rõngu gymnasiums, Tallinn Secondary School of Science, Muhu and Voore secondary schools. Voore’s data reliability was assessed at 99.9% and, with that, the school was the second in the world in this regard. 

Throughout the years, the Ministry of Education has provided the main funding for the GLOBE program. In addition, the program has been supported both financially and through other means by the U.S. Embassy in Tallinn. Over the last decade, the learning expeditions and student conferences have been supported by the Ministry of Environment through the  Center for Environmental Investments.

Because GLOBE activities are tightly knit with using computers, the program got support from the Tiigrihüppe foundation led by Enel Mägi. Through Tiigrihüppe, our GLOBE schools and their teachers became leaders and trainers of the information society. GLOBE teachers were one of the first who, aside from ICT teachers, started using computers in their classes. 

In summary, I must admit that the operational model with which GLOBE began 25 years ago has truly justified itself. It has evolved into an enthusiastic community of teachers and scientists, and new leaders of GLOBE have emerged through the program. A big thank you to all the schools, teachers and students, past and present, who have participated in the GLOBE program, and to all the Estonian country coordinators. Thanks to your dedication, motivation and energy, GLOBE has become a viable and sustainable program in Estonia.

GLOBE 25 konverents

GLOBE 25 konverents toimub 22. septembril 2021 Tartus, AHHAA Teaduskeskuses kell 11-17!

Konverentsil meenutame GLOBE programmi algust Eestis ja GLOBE vilistlased tutvustavad enda tänaseid tegevusi!

10:30 – Registreerimine
11:00 – Avasõnad
11:30 – 13:00 – GLOBE maailmas ja Eestis
– Peter Falcon (NASA JPL)
– Ülle Kikas “Kuidas sai GLOBE Eestis alguse?”
– Imbi Henno “GLOBE Eesti loodushariduses”
– Marko Mägi

13:00 – lõuna
14:00 -16:40 GLOBE vilistlaste ja õpilaste ettekanded
– Arko Olesk “GLOBE’ist teaduskommunikatsiooni uurija pilguga”
– Marie Johanna Univer “Minu teekond õpetajaks”
– Liina Jakobson „Rohepöörde väljakutsed sordiaretuses“
– Tanel Voormansik
– Lennart Kitt “Mis on normaalne ühiskond?”
– Johanna Raudsepp
– Sven-Erik Enno “GLOBE vilistlasena EUMETSATis”
– Roosi Ahas “Männikjärve raba fenoloogilised uuringud”

16:40 – GLOBE 25 õppemetoodilise kogumiku esitlus

Registreerimine on avatud siin.

Küsimuste korral kirjuta globe.eesti@gmail.com

Järgime AHHAA teaduskeskuse nõudeid seoses COVID-19 olukorraga ja konverentsil osalemiseks tuleb esitada üks järgnevatest tõenditest:

– Vaktsineerimiskuuri läbimist tõendav immuniseerimistõend koos isikut tõendava dokumendiga;
– Tõend haiguse läbipõdemise kohta – positiivse testitulemuse (PCR test) saamisest on möödas vähem kui 180 päeva.
– Negatiivne PCR-test, mis ei ole vanem kui 72 tundi;
– Tervishoiuteenuse osutaja tehtud antigeenide kiirtest, mis pole vanem kui 48 tundi;

NB! AHHAA keskus ei võimalda kiirtestide tegemist kohapeal ega aktsepteeri enda tehtud kiirtesti tulemusi.
Kõik üle 12-aastased inimesed peavad alates 26. augustist AHHAA teaduspoes kandma maski. NB! Maski kohustus kehtib ka keskuse külastajatele, kes on eelnevalt AHHAA kassas esitanud immuniseerimistõendi või negatiivse testi.

Osalemine on kõikidele GLOBElastele tasuta!

Püsime terved ja kohtumiseni 22. septembril AHHAAs!


GLOBE õpilaste tööd IVSS-il

GLOBE ülemaailmsel uurimisprojektide konkursil osales sel aastal (2021) Eestist kaheksa tööd, millest seitse koostati GLOBE õppe-ekspeditsioonil kogutud andmete põhjal.

Kõrgeim hinnang oli 4 tärni ja neli ekspeditsiooniraportit said kõrgeima hinnangu, kolm tööd said hinnanguks tublid 3 tärni.

Siin on näha ekspeditsioonitööde hinnangud ja kõik tööd on teemade järgi ka globe.gov lehelt leitavad:
https://www.globe.gov/web/estonian-learning-expedition/home/contact-info

Lisaks ekspeditsiooniraportitele esitas enda töö ka Tallinna Reaalkooli õpilane Julia Pärn, kes sai samuti neli tärni.
Julia töö ja video on leitavad siin: https://www.globe.gov/do-globe/research-resources/student-research-reports/-/projectdetail/globe/the-most-suitable-algae-species-for-cleaning-wastewater-from-fish-farms

GLOBE Ekspeditsioon 2021

GLOBE ekspeditsioon 2021 toimub 9.-11. augustil Pärnumaal Varemurrus.

ESMASPÄEV, 9. august
11:00 Registreerimine
12:00 Avamine ja juhendajate tutvustamine, sessioonidesse registreerimine
13:00 Lõuna
14:00 I õppesessioon
16:00 II õppesessioon
18:00 Gruppide tutvumine
19:00 õhtusöök
20:00 Gruppide tutvumine, ekspeditsiooniteema valimine.


TEISIPÄEV, 10. august
08:00 Hommikusöök
09.00 Ekspeditsioon, andmete kogumine (õpetajatele allikate kaardistamise projekti koolitus)
13:00 Lõuna
14.00 Ekspeditsioon
19.00 Õhtusöök
20.00 Lõkkeõhtu, sotsiaalne õhtu, GLOBE mängud

KOLMAPÄEV, 11. august
7:00 Linnuvaatlusretk I grupile
8:00 Hommikusöök
08:30 Linnuvaatlusretk II grupile
09:30 Ettekanded ja GLOBE mängud
12:00 ekspeditsiooni sisuline kokkuvõte
13:00 Lõpetamine
14:00 Lõuna ja ärasõit

Igal osalejal palume seoses COVID-19’ga esitada enne ekspeditsiooni ühe järgnevatest tõenditest – enda vaktsineerituse (immuniseerimispass, selle koopia või tõend), COVID-19 läbipõdemise või negatiivse koroonatesti tulemuse tõend (test tehtud mitte varem kui 72h enne ekspeditsiooni avamist).

Projekti toetavad:
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Eesti Teadusagentuur
Haridus- ja Teadusministeerium
Ameerika Ühendriikide Suursaatkond

GLOBE Eesti 25 – ALGUS

25. aastat tagasi (19.06.1996) allkirjastas Eesti GLOBE programmi liitumislepingu. Jagame sel puhul esimese Eesti sertifitseeritud juhendaja Mart Kuurme muljeid kõige esimesest koolitusest ja GLOBE algusest!

MINU GLOBE 

5.novembril 1996 kell 16:17:20 

saabus e-kiri Ülle Kikaselt GLOBE koolidele: „ 19. juunil kirjutas haridusminister Jaak Aaviksoo alla lepingule Eesti ühinemiseks GLOBE programmiga. Keskkonnamõõtmisi on koolidel õigus alustada siis, kui Eesti esindaja on osa võtnud rahvusvahelisest väljaõppest teiste GLOBE õpetajate juhendamiseks. Novembri keskel sõidab Mart Kuurme Tallinna Reaalkoolist rahvusvahelisele väljaõppe seminarile. Kuna registreerimisest  on möödunud ligi pool aastat, siis vajan kinnitust, et soovite ikka programmis kaasa teha.“

Teekond koolitusele kulges läbi Frankfurdi, kust lennuk Põhja-Ameerika mandrile pidi väljuma kell 10:15, sai teoks aga alles 14:00. Pileteid oli müüdud rohkem kui kohti. Valurahaks mõnetunnise ootamise eest ulatati kassaluugist 300 DEM (= 600 EEK). Olin Eestis ostnud oma esimese teleskoobi ALKOR 300 krooni eest. Nüüd oli seeme ka esimese GPS jaoks olemas. USA-st ostetud Garminiga sai pärast nii mõnegi GLOBE kooli vaatluspaiga koordinaate mõõtmas. Mällu süübis kogemus esimesest siselennust USA-s Washingtonist Miami. See oli sama rutiinselt lihtne toiming nagu trammiga Viru väljakult Kadriorgu. Oli aasta 1996. 

Pühapäeval 17. novembril kell 6:30 p.m. pidi Floridas Miamis algama pidulik seminari avamine. Natuke algus viibis, sest tugevneva marutuule tõttu tuli kolida katuse alla. Otsus oli õige, sest vesi oli koostöös tuulega hommikuks rannad liivast tühjaks uhtunud. Kõik 51 õpetajat 17 riigist olid alles, minu suureks rõõmuks ka Elle Puurmann Eestist. Mõne päeva pärast saabus tagasi ka rannaliiv. Tuul oli nii otsustanud. 

Esmaspäeval 18. novembril kell 8:30 a.m. algas 4 pikka päeva kestev tõsine töö. Jagunesime rühmadesse ja tegime läbi kõik tolleks hetkeks programmi kuulunud mõõtmised. Kohe oli selge, et asepresident Al Gore oli õige liikumise algatanud.

Tagasiteel Euroopasse oli hing nii rahul ja vaimustust täis, et  juba lennuki aknast sai pilvedest pilte tehtud ja õhurõhu ning temperatuuri näitajaid üles kirjutatud. Pooliolev 7. klassi loodusõpetuse õpik muutus veelgi looduslähedasemaks.. 

Ootamatu abikäsi kolleegidelt

1.detsembril 1996 sai täis esimene aasta koolidirektori ametis. Üks ametivend, samuti hariduselt füüsikaõpetaja küsis, kas jamasid on, et peaks juba olema. Väitsin, et pole märganud. Aga 2. juunil 1997 selgus, et taevas nii pilvitu siiski pole. Head kolleegid olid kirja pannud kümmekond vaimukat küsimust, neist mõned valikvastustega. Ühes neist  esimeseks valikuks GLOBE projekti juhendamine koolis. Nii see kui ülejäänud 3 valikut olid koostajate arvates mu surmapatud, mis paluti mul  pingeritta panna. Vastasin heale kolleegile, kirja üleandjale , et olen nõus koostajate pingereaga ja küsisin naiivselt, kas võin selle  küsimustiku Eesti Ekspressis avaldamiseks esitada. Susin, mis selle peale mu kõrvu paitas, osutas selgemast selgemini, et selliseid nalju mulle ei andestata.  Otsust oli kerge teha- aitab direktoriametist. Sai rahulikult magistritööd jätkata, loodusõpetuse  õpikuid koostada, füüsikatunde anda. Ja koostöö väljavihastatud kolleegidega on mõnusalt kulgenud tänase päevani. GLOBE programmiga sai igapäevaselt tegeldud kaunist 9 aastat. Osalesime messil Teeviit, Tiigrihüppe seminaridel jne. 

MY GLOBE

November 5, 1996 at 4:17:20 pm

An e-mail was sent by Ülle Kikas to GLOBE schools: “On 19 June, Minister of Education Jaak Aaviksoo signed an agreement on Estonia’s accession to the GLOBE program. Schools have the right to start environmental measurements when an Estonian representative has participated in international training to supervise other GLOBE teachers. In mid-November, Mart Kuurme will travel from Tallinn Secondary School of Science to an international training seminar. Since almost half a year has passed since registration, I need confirmation that you still want to participate in the program.”

The journey to the training took place via Frankfurt, from where the plane had to depart for the North American continent at 10:15, but did not take place until 14:00. More tickets had been sold than there were seats on the aircraft. The compensation of DEM 300 (= 600 EEK). for waiting a few hours was divided from the cashier’s desk. I had bought my first telescope ALKOR in Estonia for 300 kroons. Now the seed money was there for the first GPS-device. With the Garmin-device purchased in the USA, many GLOBE schools were able to measure the coordinates of observation sites. The experience of the first domestic flight in the USA from Washington to Miami was something to remember – it was as routinely simple as a tram from Viru Square to Kadriorg. It was the year 1996.

Sunday, Nov. 17, at 6:30 p.m. the grand opening of the seminary was about to begin in Miami, Florida. The beginning was a bit delayed, because due to the increasing gust of wind, we had to move under the roof. The decision was right, because the water, in cooperation with the wind, had washed the beaches empty of sand in the morning. All 51 teachers from 17 countries remained, to my great pleasure also Elle Puurmann from Estonia. A few days later, the beach sand also returned. The wind had decided so.

Monday, Nov. 18, at 8:30 a.m. four long days of serious work began. We were divided into groups and performed all the measurements included in the program at that time. It was immediately clear that Vice-President Al Gore had initiated the right program.

On my way back to Europe, the soul was so satisfied and full of excitement, and pictures of the clouds were taken from the window of the plane and the air pressure and temperature were recorded. The ongoing 7th grade textbook for nature education became even closer to nature.

An unexpected helping hand from colleagues

December 1, 1996 marked the end of the first year as the school principal. One colleague, as well as a physics teacher by training, asked if the nonsense is that it should be. I claimed not to have noticed. But on June 2, 1997, it became clear that the sky was not so cloudless. Ladies and gentlemen, they had written down a dozen witty questions, some with multiple choice answers. In one of them, the first choice is to supervise the GLOBE project at school. Both this and the other 3 choices were, in the opinion of the drafters, my deadly sin, which I was asked to rank. I replied to a good colleague, the sender of the letter, that I agree with the ranking of the compilers and naively asked if I could submit this questionnaire for publication in Eesti Ekspress. The murmur that caressed my ears on it more clearly indicated that such jokes would not be forgiven. The decision was easy to make – help from the directorate. I was able to continue my master’s thesis calmly, compile science textbooks, and give physics lessons. And cooperation with enraged colleagues has gone well to this day. The GLOBE program was practiced on a daily basis for a beautiful 9 years. We participated in the fair Teeviit, Tiger Leap seminars, etc.