GLOBE Eesti 25 – ALGUS

25. aastat tagasi (19.06.1996) allkirjastas Eesti GLOBE programmi liitumislepingu. Jagame sel puhul esimese Eesti sertifitseeritud juhendaja Mart Kuurme muljeid kõige esimesest koolitusest ja GLOBE algusest!

MINU GLOBE 

5.novembril 1996 kell 16:17:20 

saabus e-kiri Ülle Kikaselt GLOBE koolidele: „ 19. juunil kirjutas haridusminister Jaak Aaviksoo alla lepingule Eesti ühinemiseks GLOBE programmiga. Keskkonnamõõtmisi on koolidel õigus alustada siis, kui Eesti esindaja on osa võtnud rahvusvahelisest väljaõppest teiste GLOBE õpetajate juhendamiseks. Novembri keskel sõidab Mart Kuurme Tallinna Reaalkoolist rahvusvahelisele väljaõppe seminarile. Kuna registreerimisest  on möödunud ligi pool aastat, siis vajan kinnitust, et soovite ikka programmis kaasa teha.“

Teekond koolitusele kulges läbi Frankfurdi, kust lennuk Põhja-Ameerika mandrile pidi väljuma kell 10:15, sai teoks aga alles 14:00. Pileteid oli müüdud rohkem kui kohti. Valurahaks mõnetunnise ootamise eest ulatati kassaluugist 300 DEM (= 600 EEK). Olin Eestis ostnud oma esimese teleskoobi ALKOR 300 krooni eest. Nüüd oli seeme ka esimese GPS jaoks olemas. USA-st ostetud Garminiga sai pärast nii mõnegi GLOBE kooli vaatluspaiga koordinaate mõõtmas. Mällu süübis kogemus esimesest siselennust USA-s Washingtonist Miami. See oli sama rutiinselt lihtne toiming nagu trammiga Viru väljakult Kadriorgu. Oli aasta 1996. 

Pühapäeval 17. novembril kell 6:30 p.m. pidi Floridas Miamis algama pidulik seminari avamine. Natuke algus viibis, sest tugevneva marutuule tõttu tuli kolida katuse alla. Otsus oli õige, sest vesi oli koostöös tuulega hommikuks rannad liivast tühjaks uhtunud. Kõik 51 õpetajat 17 riigist olid alles, minu suureks rõõmuks ka Elle Puurmann Eestist. Mõne päeva pärast saabus tagasi ka rannaliiv. Tuul oli nii otsustanud. 

Esmaspäeval 18. novembril kell 8:30 a.m. algas 4 pikka päeva kestev tõsine töö. Jagunesime rühmadesse ja tegime läbi kõik tolleks hetkeks programmi kuulunud mõõtmised. Kohe oli selge, et asepresident Al Gore oli õige liikumise algatanud.

Tagasiteel Euroopasse oli hing nii rahul ja vaimustust täis, et  juba lennuki aknast sai pilvedest pilte tehtud ja õhurõhu ning temperatuuri näitajaid üles kirjutatud. Pooliolev 7. klassi loodusõpetuse õpik muutus veelgi looduslähedasemaks.. 

Ootamatu abikäsi kolleegidelt

1.detsembril 1996 sai täis esimene aasta koolidirektori ametis. Üks ametivend, samuti hariduselt füüsikaõpetaja küsis, kas jamasid on, et peaks juba olema. Väitsin, et pole märganud. Aga 2. juunil 1997 selgus, et taevas nii pilvitu siiski pole. Head kolleegid olid kirja pannud kümmekond vaimukat küsimust, neist mõned valikvastustega. Ühes neist  esimeseks valikuks GLOBE projekti juhendamine koolis. Nii see kui ülejäänud 3 valikut olid koostajate arvates mu surmapatud, mis paluti mul  pingeritta panna. Vastasin heale kolleegile, kirja üleandjale , et olen nõus koostajate pingereaga ja küsisin naiivselt, kas võin selle  küsimustiku Eesti Ekspressis avaldamiseks esitada. Susin, mis selle peale mu kõrvu paitas, osutas selgemast selgemini, et selliseid nalju mulle ei andestata.  Otsust oli kerge teha- aitab direktoriametist. Sai rahulikult magistritööd jätkata, loodusõpetuse  õpikuid koostada, füüsikatunde anda. Ja koostöö väljavihastatud kolleegidega on mõnusalt kulgenud tänase päevani. GLOBE programmiga sai igapäevaselt tegeldud kaunist 9 aastat. Osalesime messil Teeviit, Tiigrihüppe seminaridel jne. 

MY GLOBE

November 5, 1996 at 4:17:20 pm

An e-mail was sent by Ülle Kikas to GLOBE schools: “On 19 June, Minister of Education Jaak Aaviksoo signed an agreement on Estonia’s accession to the GLOBE program. Schools have the right to start environmental measurements when an Estonian representative has participated in international training to supervise other GLOBE teachers. In mid-November, Mart Kuurme will travel from Tallinn Secondary School of Science to an international training seminar. Since almost half a year has passed since registration, I need confirmation that you still want to participate in the program.”

The journey to the training took place via Frankfurt, from where the plane had to depart for the North American continent at 10:15, but did not take place until 14:00. More tickets had been sold than there were seats on the aircraft. The compensation of DEM 300 (= 600 EEK). for waiting a few hours was divided from the cashier’s desk. I had bought my first telescope ALKOR in Estonia for 300 kroons. Now the seed money was there for the first GPS-device. With the Garmin-device purchased in the USA, many GLOBE schools were able to measure the coordinates of observation sites. The experience of the first domestic flight in the USA from Washington to Miami was something to remember – it was as routinely simple as a tram from Viru Square to Kadriorg. It was the year 1996.

Sunday, Nov. 17, at 6:30 p.m. the grand opening of the seminary was about to begin in Miami, Florida. The beginning was a bit delayed, because due to the increasing gust of wind, we had to move under the roof. The decision was right, because the water, in cooperation with the wind, had washed the beaches empty of sand in the morning. All 51 teachers from 17 countries remained, to my great pleasure also Elle Puurmann from Estonia. A few days later, the beach sand also returned. The wind had decided so.

Monday, Nov. 18, at 8:30 a.m. four long days of serious work began. We were divided into groups and performed all the measurements included in the program at that time. It was immediately clear that Vice-President Al Gore had initiated the right program.

On my way back to Europe, the soul was so satisfied and full of excitement, and pictures of the clouds were taken from the window of the plane and the air pressure and temperature were recorded. The ongoing 7th grade textbook for nature education became even closer to nature.

An unexpected helping hand from colleagues

December 1, 1996 marked the end of the first year as the school principal. One colleague, as well as a physics teacher by training, asked if the nonsense is that it should be. I claimed not to have noticed. But on June 2, 1997, it became clear that the sky was not so cloudless. Ladies and gentlemen, they had written down a dozen witty questions, some with multiple choice answers. In one of them, the first choice is to supervise the GLOBE project at school. Both this and the other 3 choices were, in the opinion of the drafters, my deadly sin, which I was asked to rank. I replied to a good colleague, the sender of the letter, that I agree with the ranking of the compilers and naively asked if I could submit this questionnaire for publication in Eesti Ekspress. The murmur that caressed my ears on it more clearly indicated that such jokes would not be forgiven. The decision was easy to make – help from the directorate. I was able to continue my master’s thesis calmly, compile science textbooks, and give physics lessons. And cooperation with enraged colleagues has gone well to this day. The GLOBE program was practiced on a daily basis for a beautiful 9 years. We participated in the fair Teeviit, Tiger Leap seminars, etc.

GLOBE ekspeditsioon 2021

Kallis GLOBElane!
Avame registreerimise GLOBE ekspeditsioonile, mis toimub 9.-11. augustil Pärnumaal.

Ootame osalema kõiki õpilasi, õpetajaid, juhendajaid, vilistlasi ja GLOBE sõpru.

Kolme päeva jooksul õpime, kuidas koguda erinevaid andmeid GLOBE protokollide abil, osaleme uurimisretkel ja vormistame tulemusi. Täpsem aja- ja tegevuskava täpsustub juulis ja arvestame planeerimisel pidevalt muutuva olukorraga. 

Lähtume riiklikest korraldustest ja tegevused toimuvad vabas õhus. Vajadusel vähendame osalejate hulka vastavalt võimalustele.

Anna oma osalussoovist teada hiljemalt 20. juunil

Osalejate hulk ühe kooli kohta ei ole piiratud, kuid garanteerime koha esimesele registreerunud õpetajale ja neljale esimesele registreerunud õpilasele (arvestame vormi täitmise ajalist järjestust).

NB! GLOBE koolide õpetajatele on teisel päeval plaanis eraldi GLOBE ja allikate kaardistamise projekti koolitus, õpetajad sel korral ekspeditsioonigruppidega andmeid kogumas kaasas ei käi, vaid osalevad koolitusel. Registreerimisel ja osalejate valikul palume arvestada, et teise päeva fookus on eelkõige koolides GLOBE tegevusi juhendavate õpetajate koolitamisel.

Täida registreerimisvorm siin: https://forms.gle/femHtshne84UQrZe8


GLOBE aitab kaardistada allikaid

GLOBE Eesti on sel aastal koostööd tegemas allikate kaardistamisel Tallinna Ülikooliga. Projekti vedajad annavad projekti lõpus tagasiside osalevatele koolidele ning võimalusel osalevad GLOBE koolitusel/ekspeditsioonil.

Osalemisel on kaks komponenti, mis peavad olema mõlemad täidetud, et saada arvestatud GLOBE tegevusena:
– Andmete kogumine vastavalt projekti eesmärgile ja juhenditele
– GLOBE andmete kogumine ja GLOBE’le andmete saatmine läbi globe.gov’i, GLOBE Eestile (globe.eesti@gmail.com) osalemisest teadaandmine.

Info projekti kohta: https://www.facebook.com/allikad.info, https://allikad.info
GLOBE GLOBE hüdroloogia vaatluspaiga defineerimine ja mõõtmised jäävabal perioodil kord nädalas kuni kord kuus.
Õppeained: loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia, füüsika.

Kui teil tekib küsimusi ja soovite ühineda, siis GLOBE protokollidega seonduvatega küsimustega pöörduge globe.eesti@gmail.com, allikatega seonduvate küsimustega vastavate projektide kontaktide poole.

Kuna tegemist on välitegevustega, siis saab anda juhised õpilastele ka kodutöödeks ning loodetavasti väikestes gruppides viia vaatlusi läbi ka maikuus.

GLOBE õppe-ekspeditsioon 2020

GLOBE ekspeditsioon 2020 toimub Viljandimaal 10.-13. augustil. Selleaastase ekspeditsiooni tegevused toimuvad vabas õhus. Uurimisretkel keskendume Viljandi järve kaldaalade uuringutele.

Esmaspäev, 10. august
11:00 Registreerimine
13:00 Avamine
13:30 Lõuna
14:30 Virtuaalne ettekanne, gruppide tutvmine, ekspeditsioonipaika tutvustav retk
19:00 Õhtusöök
20:00 Tutvumismängud

Teisipäev, 12. august
8:00 Hommikusöök
9:00 Õppesessioon I
11:00 Õppesessioon II
13:00 Lõunasöök
14:00 Õppesessioon II
16:00 Gruppide kohtumine ja uurimisplaani koostamine järgmiseks päevaks.
19:00 Õhtusöök
Ekspeditsioonipäeva ettevalmistused

Kolmapäev, 12. august
08:00 Hommikusöök
09.00 Välitööd ja andmete kogumine
13:00 Lõunasöök
14.00 Välitööd jätkuvad, ettekannete koostamine
19.00 Õhtusöök
20.00 GLOBE mängud, õpetajate nõupidamine

Neljapäev, 13. august
8:00 Hommikusöök
09:00 Viktoriin
09:30 Gruppide individuaalsed ettekanded, GLOBE mängud
12:00 Lõpetamine
13:00 Lõuna ja ärasõit

Projekti toetavad:

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Eesti Teadusagentuur

Haridus- ja Teadusministeerium

GLOBE keskkonnaalaste uurimisprojektide ja loovtööde konkurss 2020

GLOBE programm Eestis ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja õpilaste üleriigilise keskkonna-alaste uurimisprojektide ja loovtööde konkursi. Osalema on oodatud 5.–12. klassi GLOBE koolide õpilased. Oodatud on keskkonnaalased õpilasuurimused, GLOBE programmi mõõtmisi ja tegevust kajastavad tööd ning põhikooli loodusainete ja GLOBE tegevustega seotud loovtööd. 

GLOBE keskkonnaalaste uurimisprojektide ja loovtööde konkurss on eelkonkursiks 2021. aasta GLOBE rahvusvahelisele virtuaalsele teaduskonverentsile (GLOBE International Virtual Science SymposiumGLOBE IVSS).

Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Kollektiivse töö puhul tuleb nimeliselt eristada kuni kaks õpilast, kes tööd uurimistööde konverentsil esitlevad ning rahvusvahelisel konkursil esindavad.

Töid hinnatakse kolmes vanuseastmes/neljas kategoorias:

  • 5.–7. klassi õpilaste uurimistööd
  • 8.–9., klassi õpilaste uurimistööd
  • 10.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilaste uurimistööd. 
  • Põhikooli III kooliastme loovtööd

Uurimisprojektid peavad sisaldama empiirilist uuringut (vaatlused, mõõtmised, küsitlused jne) ja GLOBE protokollide kasutamist (http://www.globe.gov). 

Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles. Töö miinimummaht ei ole määratletud, põhiosa optimaalne kogupikkus 5.- 9. klassi õpilaste puhul on 20 lehekülge, 10.-12. klassi õpilaste puhul 25 lehekülge. Töö võib vormistada ka vastavalt GLOBE IVSS tingimustele (www.globe.gov).

Tööle tuleb lisada eesti- ja ingliskeelne resümee (pikkus kuni üks A4). Eesti- ja ingliskeelsed resümeed tuleb esitada eraldi failidena *.doc formaadis. Resümeedes antakse lühiülevaade töö teema aktuaalsusest, eesmärkidest, uurimisküsimustest, metoodikast, tulemustest ja järeldustest.Resümee ülesehitus on leitav siin.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. mai 2020. a. 

Uurimisprojekt koos eesti- ja inglisekeelse resümeega ning info juhendaja(te) ja õpilas(te) kontaktandmetega (meiliaadress, telefoninumber) ning töö pealkirjaga (eesti ja inglise keeles) tuleb saata elektrooniliselt Imbi Hennole, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Imbi Hennole aadressil imbi.henno@hm.ee(tel: 7350284). Väga mahukad tööd tuleb laadida veebi ja saata link tööle (link peab töötama kuni 15. august 2020). 

Uurimistöö või loovtöö raport vormistatakse:

– A4 formaadis;

– Times New Roman 12 pt kirjas; 

– reavahega 1,5; 

– ühtlase joondusega (justify), 

– nummerdatud leheküljenumbritega (tiitellehele numbrit ei trükita); 

– korrektsete viidetega kirjandusele ja illustratsioonidele (tekstis kasutatakse kas nimelist või numbrilist viitamist, joonistel on allkiri ja tabelitel pealkiri, fotod on joonised);

– *.pdf formaadis

Töö tiitellehel peavad olema järgmised andmed: töö pealkiri, töö koostaja(te) ees- ja perekonnanimi, klass, töö juhendaja(te) nimi ja ametikoht, kooli nimetus ja aasta. 

Töid hindab žürii. 

Hinnatakse: 

• uurimistöö teaduslikkust, uurimistöö/loovtöö originaalsust, rakenduslikkust; 

• töö tulemuste vastavust püstitatud eesmärkidele, analüüsi- ja üldistusoskust; 

• uurimistöö terviklikkust, teoreetilise ja empiirilise osa seotust; 

• vormistust (etteantud mahu piiridesse jäämist, lisade, jooniste, fotode olemasolu ja otstarbekust jne); 

• kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust; 

• töö ettekandmist 2020. aasta GLOBE uurimistööde konverentsipäeval. 

Töö peab sisaldama järgnevaid komponente: 

• tiitelleht; 

• sisukord; 

• sissejuhatus (probleemipüstitus ja/või uurimisküsimus(ed) ja/või hüpoteesid, töö eesmärk) 

• põhitekst, mis on liigendatud vastavalt töö tüübile, näiteks: 

  • ülevaade probleemist kirjanduse põhjal; 
  • uurimismetoodika sh andmete kogumise, analüüsi ja mõõtevahendite kirjeldus ja/või loovtöö läbiviimise tegevuste kirjeldused; 
  • tulemused;
  • arutelu ja analüüs/järeldused; 

• kokkuvõte (lühiülevaade tööst, vastused uurimisküsimustele, hüpoteeside kinnitamine või ümberlükkamine, töö rakenduslik väärtus); 

• kasutatud kirjanduse loetelu; 

• vajaduse korral lisad: tabelid, joonised (fotod, graafikud, kaardimaterjal jms). 

Kõik tööde autorid on oodatud osalema 10.-13. augustil toimuval GLOBE õppe-ekspeditsioonil ning neilt oodatakse ettekannet ekspeditsiooni esimesel päeval – õpilasuurimistööde konverentsil.

Konverentsipäeval esitletud tööde seast valitakse välja kuni 5 tööd, mida toetatakse ingliskeelse keelekorrektuuriga, et neid saaks esitada 2021. aasta GLOBE IVSS konkursile.