GLOBE õppe-ekspeditsioon 2018

21. GLOBE õppe-ekspeditsioon toimub 13.-16. augustil Pärnumaal Jõulumäe Tervisespordikeskuses. Korraldajaks on Kilingi-Nõmme Gümnaasium, GLOBE Eesti ja GLOBE vilistlased.

KAVA

Esmaspäev, 13. august

10:00 Registreerimine

12:00 Avatseremoonia

13:00 Lõuna

14:00 Uurimistööde konkursil osalenud õpilaste esitlused sessioonides vastavalt

18:00 Ettekanne GLE üritusest Iirimaal

19:00 Õhtusöök

20:00 Tutvumisõhtu ja ühistegevused

 

Teisipäev, 14. august

8:00 Hommikusöök

9:00 Uurimistööde konkursi kokkuvõte ja tulemused

10:00 Sissejuhatus õppesessioonidesse ja ekspeditsiooni

11:00 1. Õppesessioon

12:30 Lõuna

13:30 2. Õppesessioon

15:00 Vaba aeg

16:30 Tutvumine rühmajuhtidega, VR prillide tutvustus ning ekspeditsiooni teemade valimine

18:00 Ettekanne: Jennifer Bourgeault – Maakate ja kaugseire

19:00 Õhtusöök

20:00 Tutvumine oma rühmaga ja rühmajuhiga

 

Kolmapäev, 15. august

8:00 Hommikusöök

9:00 Ekspeditsioon

13:00 Lõuna
14:00 Ekspeditsioon jätkub, ettekannete ettevalmistamine

18:00 Andmete saatmine, konsultatsioonid

19:00 Õhtusöök

20:00 GLOBE mängud

22:00 Õpilaste disko, õpetajatele sauna- ja aruteluõhtu

Neljapäev, 16. august

8:00 Hommikusöök

9:00 GLOBE viktoriin

10:00 Ekspeditsiooni tulemuste ettekandmine, VR eksperimendi tulemuste tutvustamine

12:00 Lõputseremoonia

13:00 Lõuna ja ürituse lõpp

TOETAJAD

Haridus- ja Teadusministeerium

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Eesti Teadusagentuur

USA saatkond Eestis

GLOBE keskkonna-alaste uurimis- ja loovtööde konkurss 2018

GLOBE programm Eestis ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde üleriigilise  konkursi. Osalema kutsutakse 5.–12. klassi üldharidus- ja kutsekoolide õpilasi. Oodatud on keskkonnaproblemaatikat tutvustavad õpilasuurimused, GLOBE programmi mõõtmisi ja tegevust kajastavad tööd ning põhikooli loodusainetega seotud loovtööd.

Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Kollektiivse töö puhul tuleb nimeliselt eristada kuni kaks õpilast, kes uurimistööde konverentsil tööd esitlevad.

Töid hinnatakse kolmes vanusastmes: 5.–7., 8.–9., ning 10.–12. klassi  ja kutseõppeasutuste õpilaste uurimustööd. Põhikooli III kooliastme loovtööd moodustavad eraldi kategooria.

5.–7. klassi uurimistööd võivad olla teoreetilised st on koostatud ainult kirjanduse või veebimaterjalide põhjal. 8.–12. klassi uurimistööd peavad sisaldama empiirilist uuringut (vaatlused, mõõtmised, küsitlused jne) või GLOBE andmebaasi andmete kasutamist (http://www.globe.gov/).

Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles. Töö põhiosa kogupikkus ei tohiks 5.- 9. klassi õpilaste puhul ületada 20 lehekülge, 10.-12. klassi õpilaste puhul 25 lehekülge. Miinimummaht ei ole määratletud.

Tööle lisatakse eestikeelsed ja inglisekeelsed resümeed (üks A4). Eesti ja inglise keelsed resümeed tuleb esitada eraldi *.doc formaadis failidena. Resümeedele tuginedes koostatakse konverentsi teeside kogumik. Resümeedes antakse lühiülevaade töö teema aktuaalsusest, eesmärkidest, uurimisküsimustest, metoodikast, tulemustest ja järeldustest. Lae alla resümee ülesehitus – Resumee_ulesehitus.

 

Tööde esitamise tähtaeg on 15. mai 2018. a.

Uurimistöö koos eesti- ja inglisekeelse resümeega ning info juhendaja(te) ja õpilas(te) kontaktandmetega (meiliaadress, telefoninumber) ning töö pealkirjaga (eesti ja inglise keeles) tuleb saata elektrooniliselt Imbi Hennole, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaeksperdile aadressil imbi.henno@hm.ee (tel: 7350284). Väga mahukad tuleb laadida võrku ja saadetakse töö link (link peab töötama kuni 15. august 2018).

 

Uurimistöö või loovtöö kirjeldus vormistatakse

 • A4 formaadis
 • Times New Roman 12 pt kirjas
 • reavahega 1,5
 • ühtlase joondusega (justify),
 • töö leheküljed on nummerdatud,
 • tiitellehele numbrit ei trükita.
 • Tekstis kasutatakse kas nimelist või numbrilist viitamist. Jooniste all peab olema allkiri ja tabelitel pealkiri, fotod on joonised.

 

Töö tiitellehel peavad olema järgmised andmed: töö pealkiri, töö teostaja(te) ees- ja perekonnanimi, klass; töö juhendaja(te) nimi ja ametikoht, kooli nimetus ja aasta.

 

Töid hindab žürii.

Hinnatakse:

 • uurimistöö teaduslikkust, uurimistöö/loovtöö originaalsust, rakenduslikkust;
 • töö tulemuste vastavust püstitatud eesmärkidele, analüüsi- ja üldistusoskust;
 • uurimistöö terviklikkust, teoreetilise ja empiirilise osa seotust;
 • vormistust (etteantud mahu piiridesse jäämist, lisade, jooniste, fotode olemasolu ja otstarbekust jne);
 • kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust;
 • töö ettekandmist 2018. aasta GLOBE uurimistööde konverentsil!

 

Töö peab sisaldama järgnevaid komponente:

 • tiitelleht;
 • sisukord;
 • sissejuhatus (probleemipüstitus ja/või uurimisküsimus(ed) ja/või hüpoteesid, töö eesmärk)
 • põhitekst, mis on liigendatud vastavalt töö tüübile, näiteks:
  • ülevaade probleemist kirjanduse põhjal;
  • uurimismetoodika sh andmete kogumise, analüüsi ja mõõtevahendite kirjeldus ja/või loovtöö läbiviimise tegevuste kirjeldused;
  • tulemused;
  • arutelu ja analüüs/järeldused;
 • kokkuvõte  (lühiülevaade tööst, vastused uurimisküsimustele, hüpoteeside kinnitamine või ümberlükkamine, töö rakenduslik väärtus);
 • kasutatud kirjanduse loetelu;
 • vajaduse korral lisad: tabelid, joonised (fotod, kaardimaterjal jms).

 

Kõik tööde autorid on oodatud 13.-16. augustil toimuvale GLOBE konverents/õppe-ekspeditsioonile Jõulumäel!

GLOBE õpilasseminar 2018

Sel aastal korraldab GLOBE Eesti koos Kääpa Põhikooliga õpilasseminari ning seekord on üritus kahepäevane! Kuupäevadeks 9.-10. märts.
Räägime GLOBE veebist, uurimistöödest ja teemade valikust, andmete kasutamisest ning vaatame üle Kääpa kooli ümbruse mõõtmiskohad!
Avatud on registreerumine!
Lähiajal saadame täpsema ajakava ja korralduslikku infot!
Osalemine on õpilastele tasuta. Kohtade arv on piiratud!
Tallinna, Tartu ja Narva poolt saab liinibussiga kella 13-ks Võrru. Sinna tuleme vastu.