GLOBE keskkonnaalaste uurimis- ja loovtööde konkurss 2019

GLOBE programm Eestis ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja õpilaste üleriigilise keskkonnaalaste uurimis- ja loovtööde konkursi. Osalema on oodatud 5.–12. klassi üldharidus- ja kutsekoolide õpilased. Oodatud on keskkonnaalased õpilasuurimused, GLOBE programmi mõõtmisi ja tegevust kajastavad tööd ning põhikooli loodusainetega seotud loovtööd. 

Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Kollektiivse töö puhul tuleb nimeliselt eristada kuni kaks õpilast, kes uurimistööde konverentsil tööd esitlevad.

Töid hinnatakse kolmes vanuseastmes/neljas kategoorias:

  • 5.–7. klassi õpilaste uurimistööd
  • 8.–9., klassi õpilaste uurimistööd
  • 10.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilaste uurimistööd. 
  • Põhikooli III kooliastme loovtööd

5.–7. klassi uurimistööd võivad olla teoreetilised st on koostatud ainult kirjanduse või veebimaterjalide põhjal. 8.–12. klassi uurimistööd peavad sisaldama empiirilist uuringut (vaatlused, mõõtmised, küsitlused jne) või GLOBE andmebaasi andmete kasutamist (http://www.globe.gov). 

Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles.  Töö miinimummaht ei ole määratletud, põhiosa optimaalne kogupikkus 5.- 9. klassi õpilaste puhul on 20 lehekülge, 10.-12. klassi õpilaste puhul 25 lehekülge.

Tööle tuleb lisada eesti- ja ingliskeelne resümee (pikkus kuni üks A4). Eesti ja ingliskeelsed resümeed tuleb esitada eraldi failidena *.doc formaadis. Resümeedele tuginedes koostatakse konverentsi teeside kogumik, mis avaldatakse globe.ee veebis. Resümeedes antakse lühiülevaade töö teema aktuaalsusest, eesmärkidest, uurimisküsimustest, metoodikast, tulemustest ja järeldustestResümee ülesehitus on leitav siin.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. mai 2019. a. 

Uurimistöö koos eesti- ja ingliskeelse resümeega ning info juhendaja(te) ja õpilas(te) kontaktandmetega (meiliaadress, telefoninumber) ning töö pealkirjaga (eesti ja inglise keeles) tuleb saata elektrooniliselt  Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Imbi Hennole aadressil imbi.henno@hm.ee(tel: 7350284). Väga mahukad tööd tuleb laadida veebi ja saata link tööle (link peab töötama kuni 15. august 2019). 

Uurimistöö või loovtöö raport vormistatakse:

– A4 formaadis;

– Times New Roman 12 pt kirjas; 

– reavahega 1,5; 

– ühtlase joondusega (justify), 

– nummerdatud leheküljenumbritega (tiitellehele numbrit ei trükita); 

– korrektsete viidetega kirjandusele ja illustratsioonidele (tekstis kasutatakse kas nimelist või numbrilist viitamist, joonistel on allkiri ja tabelitel pealkiri, fotod on joonised);

– *.pdf formaadis

Töö tiitellehel peavad olema järgmised andmed: töö pealkiri, töö teostaja(te) ees- ja perekonnanimi, klass; töö juhendaja(te) nimi ja ametikoht, kooli nimetus ja aasta. 

Töid hindab žürii. 

Hinnatakse: 

• uurimistöö teaduslikkust, uurimistöö/loovtöö originaalsust, rakenduslikkust; 

• töö tulemuste vastavust püstitatud eesmärkidele, analüüsi- ja üldistusoskust; 

• uurimistöö terviklikkust, teoreetilise ja empiirilise osa seotust; 

• vormistust (etteantud mahu piiridesse jäämist, lisade, jooniste, fotode olemasolu ja otstarbekust jne); 

• kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust; 

• töö ettekandmist 2019. aasta GLOBE uurimistööde konverentsipäeval! 

Töö peab sisaldama järgnevaid komponente: 

• tiitelleht; 

• sisukord; 

• sissejuhatus (probleemipüstitus ja/või uurimisküsimus(ed) ja/või hüpoteesid, töö eesmärk) 

• põhitekst, mis on liigendatud vastavalt töö tüübile, näiteks: 

  • ülevaade probleemist kirjanduse põhjal; 
  • uurimismetoodika sh andmete kogumise, analüüsi ja mõõtevahendite kirjeldus ja/või loovtöö läbiviimise tegevuste kirjeldused; 
  • tulemused;
  • arutelu ja analüüs/järeldused; 

• kokkuvõte (lühiülevaade tööst, vastused uurimisküsimustele, hüpoteeside kinnitamine või ümberlükkamine, töö rakenduslik väärtus); 

• kasutatud kirjanduse loetelu; 

• vajaduse korral lisad: tabelid, joonised (fotod, kaardimaterjal jms). 

Kõik tööde autorid on oodatud osalema 5.-8. augustil toimuvale GLOBE õppe-ekspeditsioonile! Autoritelt oodatakse ettekannet ekspeditsioonil toimuval konverentsipäeval.

GLOBE aastaseminar 2018

Tänavune seminar toimus 7.-8. detsembril 2018 Tartus.

Reedel, 7. detsembril koguneti Maaülikoolis ja tutvuti sealsete loodusteaduslike kogudega Ronald Laarmaa juhtimisel.
Fr. R. Kreutzwaldi 5 (D-korpus)

Elurikkuse ja loodusturismi õppetool 

Külastati Eesti suurimat Soon- ja sammaltaimede herbaariumit. Kollektsioon sisaldab: 160 000 soontaimede herbaarlehte, 29 000 eksemplari samblaid, 1300 õppeherbaariumi herbaarlehte ning 1300 seemnenäidist ligi 700 taksoni kohta (andmed 2016. novembri seisuga). Vt: https://kogud.emu.ee/?p=2&id=14

Külastati Mullamuuseumit. Vt: https://kogud.emu.ee/?p=2&id=6

Külastati Entomoloogilist kogu. Putukate kogu on moodustunud paljude kutseliste entomoloogide üle 50 aasta väldanud nii faunistilise kui ka biosüstemaatilise uurimistöö tulemusena. Lisaks nendele on instituudis deponeeritud rida erakollektsioone: P. Lackschewitzi, W. Peterseni, F. Sintenise, J. Miländeri, R. Suurpere kogud. Entomoloogilistes kogudes on koku üle 850 000 säilitusühiku, nende hulgas ligi 3000 tüüpeksemplari (holo-, para- ja lektotüüpi).Vt:  https://kogud.emu.ee/?p=2&id=12

Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool

Külastati teaduslaboratooriume: hüdrokeemia ja settekeemia labor ning hüdrobioloogia labor. Tutvustatakse järvede uurimiseks vajalikke vahendeid. Hüdrobioloogia laboris tutvustatakse Eesti järvede planktonit ja planktoni uurimiseks vajalikke vahendeid. Vt: https://kogud.emu.ee/?p=2&id=5


19:30 Õhtusöök GLOBE kogukonnale

Laupäeval, 8. detsembril koguneti Vanemuise 46-s ja räägiti GLOBE aastal toimunust ja uue aasta plaanidest
Vanemuise 46-327

10:00 Jaan Pärn – Looduse hüved linnastunud ühiskonnas
11:00 GLOBE 2018 aasta kokkuvõte, 2019 aasta plaanid ning võimalused
12:00 kohvipaus
12:30 Imbi Henno ettekanne
13:30 arutelu 
14:00 seminari lõpetamine

Uurimistööde konverentsi tulemused

Seekordsele, kahekümnendale, 2018. aasta konkursile  saatsid töid 10 kooli: Tallinna Reaalkool, Miina Härma Gümnaasium, Narva Keeltelütseum, Narva Kesklinna Gümnaasium, Saaremaa Ühisgümnaasium, Tapa Gümnaasium, Kilingi-Nõmme Gümnaasium, Keila Kool, Kääpa Põhikool, Viljandi Paalalinna Kool. GLOBE uurimistööde konkurssi 2018 panustas 16 õpilast ja neid juhendas kokku 20 erinevat õpetajat/juhendajat.

Loe edasi

GLOBE õppe-ekspeditsioon 2018

21. GLOBE õppe-ekspeditsioon toimub 13.-16. augustil Pärnumaal Jõulumäe Tervisespordikeskuses. Korraldajaks on Kilingi-Nõmme Gümnaasium, GLOBE Eesti ja GLOBE vilistlased.

KAVA

Esmaspäev, 13. august

10:00 Registreerimine

12:00 Avatseremoonia

13:00 Lõuna

14:00 Uurimistööde konkursil osalenud õpilaste esitlused sessioonides vastavalt

18:00 Ettekanne GLE üritusest Iirimaal

19:00 Õhtusöök

20:00 Tutvumisõhtu ja ühistegevused

 

Teisipäev, 14. august

8:00 Hommikusöök

9:00 Uurimistööde konkursi kokkuvõte ja tulemused

10:00 Sissejuhatus õppesessioonidesse ja ekspeditsiooni

11:00 1. Õppesessioon

12:30 Lõuna

13:30 2. Õppesessioon

15:00 Vaba aeg

16:30 Tutvumine rühmajuhtidega, VR prillide tutvustus ning ekspeditsiooni teemade valimine

18:00 Ettekanne: Jennifer Bourgeault – Maakate ja kaugseire

19:00 Õhtusöök

20:00 Tutvumine oma rühmaga ja rühmajuhiga

 

Kolmapäev, 15. august

8:00 Hommikusöök

9:00 Ekspeditsioon

13:00 Lõuna
14:00 Ekspeditsioon jätkub, ettekannete ettevalmistamine

18:00 Andmete saatmine, konsultatsioonid

19:00 Õhtusöök

20:00 GLOBE mängud

22:00 Õpilaste disko, õpetajatele sauna- ja aruteluõhtu

Neljapäev, 16. august

8:00 Hommikusöök

9:00 GLOBE viktoriin

10:00 Ekspeditsiooni tulemuste ettekandmine, VR eksperimendi tulemuste tutvustamine

12:00 Lõputseremoonia

13:00 Lõuna ja ürituse lõpp

TOETAJAD

Haridus- ja Teadusministeerium

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Eesti Teadusagentuur

USA saatkond Eestis