GLOBE keskkonnaalaste uurimisprojektide ja loovtööde konkurss 2020

GLOBE programm Eestis ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja õpilaste üleriigilise keskkonna-alaste uurimisprojektide ja loovtööde konkursi. Osalema on oodatud 5.–12. klassi GLOBE koolide õpilased. Oodatud on keskkonnaalased õpilasuurimused, GLOBE programmi mõõtmisi ja tegevust kajastavad tööd ning põhikooli loodusainete ja GLOBE tegevustega seotud loovtööd. 

GLOBE keskkonnaalaste uurimisprojektide ja loovtööde konkurss on eelkonkursiks 2021. aasta GLOBE rahvusvahelisele virtuaalsele teaduskonverentsile (GLOBE International Virtual Science SymposiumGLOBE IVSS).

Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Kollektiivse töö puhul tuleb nimeliselt eristada kuni kaks õpilast, kes tööd uurimistööde konverentsil esitlevad ning rahvusvahelisel konkursil esindavad.

Töid hinnatakse kolmes vanuseastmes/neljas kategoorias:

 • 5.–7. klassi õpilaste uurimistööd
 • 8.–9., klassi õpilaste uurimistööd
 • 10.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilaste uurimistööd. 
 • Põhikooli III kooliastme loovtööd

Uurimisprojektid peavad sisaldama empiirilist uuringut (vaatlused, mõõtmised, küsitlused jne) ja GLOBE protokollide kasutamist (http://www.globe.gov). 

Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles. Töö miinimummaht ei ole määratletud, põhiosa optimaalne kogupikkus 5.- 9. klassi õpilaste puhul on 20 lehekülge, 10.-12. klassi õpilaste puhul 25 lehekülge. Töö võib vormistada ka vastavalt GLOBE IVSS tingimustele (www.globe.gov).

Tööle tuleb lisada eesti- ja ingliskeelne resümee (pikkus kuni üks A4). Eesti- ja ingliskeelsed resümeed tuleb esitada eraldi failidena *.doc formaadis. Resümeedes antakse lühiülevaade töö teema aktuaalsusest, eesmärkidest, uurimisküsimustest, metoodikast, tulemustest ja järeldustest.Resümee ülesehitus on leitav siin.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. mai 2020. a. 

Uurimisprojekt koos eesti- ja inglisekeelse resümeega ning info juhendaja(te) ja õpilas(te) kontaktandmetega (meiliaadress, telefoninumber) ning töö pealkirjaga (eesti ja inglise keeles) tuleb saata elektrooniliselt Imbi Hennole, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Imbi Hennole aadressil imbi.henno@hm.ee(tel: 7350284). Väga mahukad tööd tuleb laadida veebi ja saata link tööle (link peab töötama kuni 15. august 2020). 

Uurimistöö või loovtöö raport vormistatakse:

– A4 formaadis;

– Times New Roman 12 pt kirjas; 

– reavahega 1,5; 

– ühtlase joondusega (justify), 

– nummerdatud leheküljenumbritega (tiitellehele numbrit ei trükita); 

– korrektsete viidetega kirjandusele ja illustratsioonidele (tekstis kasutatakse kas nimelist või numbrilist viitamist, joonistel on allkiri ja tabelitel pealkiri, fotod on joonised);

– *.pdf formaadis

Töö tiitellehel peavad olema järgmised andmed: töö pealkiri, töö koostaja(te) ees- ja perekonnanimi, klass, töö juhendaja(te) nimi ja ametikoht, kooli nimetus ja aasta. 

Töid hindab žürii. 

Hinnatakse: 

• uurimistöö teaduslikkust, uurimistöö/loovtöö originaalsust, rakenduslikkust; 

• töö tulemuste vastavust püstitatud eesmärkidele, analüüsi- ja üldistusoskust; 

• uurimistöö terviklikkust, teoreetilise ja empiirilise osa seotust; 

• vormistust (etteantud mahu piiridesse jäämist, lisade, jooniste, fotode olemasolu ja otstarbekust jne); 

• kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust; 

• töö ettekandmist 2020. aasta GLOBE uurimistööde konverentsipäeval. 

Töö peab sisaldama järgnevaid komponente: 

• tiitelleht; 

• sisukord; 

• sissejuhatus (probleemipüstitus ja/või uurimisküsimus(ed) ja/või hüpoteesid, töö eesmärk) 

• põhitekst, mis on liigendatud vastavalt töö tüübile, näiteks: 

 • ülevaade probleemist kirjanduse põhjal; 
 • uurimismetoodika sh andmete kogumise, analüüsi ja mõõtevahendite kirjeldus ja/või loovtöö läbiviimise tegevuste kirjeldused; 
 • tulemused;
 • arutelu ja analüüs/järeldused; 

• kokkuvõte (lühiülevaade tööst, vastused uurimisküsimustele, hüpoteeside kinnitamine või ümberlükkamine, töö rakenduslik väärtus); 

• kasutatud kirjanduse loetelu; 

• vajaduse korral lisad: tabelid, joonised (fotod, graafikud, kaardimaterjal jms). 

Kõik tööde autorid on oodatud osalema 10.-13. augustil toimuval GLOBE õppe-ekspeditsioonil ning neilt oodatakse ettekannet ekspeditsiooni esimesel päeval – õpilasuurimistööde konverentsil.

Konverentsipäeval esitletud tööde seast valitakse välja kuni 5 tööd, mida toetatakse ingliskeelse keelekorrektuuriga, et neid saaks esitada 2021. aasta GLOBE IVSS konkursile.

GLOBE aastaseminar 2019

2019 aastat kokkuvõttev seminar toimub 29.-30. novembril Tartus
Reedel tutvume Physicumiga, võtame kokku eelneva aasta ja räägime sellest, miks on vaja WRC ralliauto juhil ilmaennustust?

Laupäeval toimub GLOBE mõõtmiste koolitus, räägime sügistormist – milliseid andmeid sügistormi kohta on kogutud ja milline oli sügistormi poolt kaasa toodud kahjude ulatus. Räägime ka uue aasta plaanidest ja võimalustest õpetajatele ja õpilastele.

GLOBE Expedition 2019 – Remniku

GLOBE Learning Expedition will take place from August 5th to 8th in Remniku.

August 5th
11.00-13.00 Registration
13:00-13:30 Opening ceremony
13:30-14:30Lunch
14.30-18:00 Presentations by research paper’s authors (in Estonian)
18.00-19.00 Stories from international events 
19.00-20.00 Dinner
20.00-22.00 Icebreaking games 
August 6th
08.00-09.00 Breakfast 
09:00-10:00Feedback for papers, award ceremony
10:00-11:00Introduction to learning sessions + group photo
11:00-13:00Learning session I
13:00-14:00Lunch
14:00-16:00Learning session II
16:00-17:00Meeting with groups – get to know your expedition team
17:00-18:00Leader’s meeting – negotiation for research topic
18:00-19:00Presentation by Amy Barfield (GIO)
19:00-20:00Dinner
20:00-22:00Groups and instructors meeting, research plan for next day
August 7th
08:00-09:00 Breakfast
09.00-13.00 Expedition, fieldwork, collecting the data
13:00-14:00Lunch
14.00-19:00Expedition, fieldwork, preparing presentations
19.00-20.00 Dinner 
20.00-22.00 GLOBE Games, disco for students, sauna for adults
August 8th
08.00-09.00 Breakfast 
09:00-09:30Quiz/kahoot
09:30-12:00Presentations
12:00-13:00Closing ceremony
13:00-14:00Lunch and departure

GLOBE õppe-ekspeditsioon 2019

Kallis GLOBElane!
Avame registreerimise GLOBE ekspeditsioonile, mis toimub 5.-8. augustil Ida-Virumaal.

Sel aastal ootame osalema 130 õpilast-õpetajat-juhendajat-vilistlast-GLOBE sõpra nii Eestist kui välisriikidest.

Nelja päeva jooksul õpime, kuidas koguda erinevaid andmeid GLOBE protokollide abil, osaleme uurimisretkel ja presenteerime tulemusi. Õhtuse programmi osaks on ühised tegevused. Selleaastase ekspeditsiooni uurimisteemade fookus on Peipsi Põhjaranniku mitmekesisusel. Tutvume uue kontseptsiooniga GLOBE’is (bundling protocols).

 • Esimesel päeval tehakse ettekandeid GLOBE uurimistööde konkursile esitatud tööde põhjal ning tutvutakse osalejatega.
 • Teisel päeval toimuvad õppesessioonid GLOBE protokollide alusel
 • Kolmandal päeval osalevad grupid koos juhendajaga uurimisretkel, mille käigus viiakse läbi välitööd ja kogutakse andmed.
 • Neljandal päeval presenteeritakse tulemusi.

Anna oma osalussoovist teada hiljemalt 20. mail.

Osalejate hulk ühe kooli kohta ei ole piiratud, kuid garanteerime koha esimesele registreerunud õpetajale ja neljale esimesele registreerunud õpilasele.

https://forms.gle/y45GpFW8U8xMSBHj8


Dear member of the GLOBE Family!

GLOBE Estonia welcomes 130 participants to the Annual GLOBE Learning Expedition in Estonia. Over the course of 4 days we will learn how to collect various data by GLOBE protocols, do some fieldwork and practice how to present the results.

The main focus of the expedition is learning about the environment in a more hands-on fashion and about the possible environmental issues present in North-East Estonia. The focal points of this year’s meet-up will be bundling protocols, land-cover research and new technologies.

Over the course of 4 days the participants will:

 • introduce GLOBE activities taking place in their countries,
 • learn how to fill and collect data for GLOBE protocols,
 • go on an expedition and do fieldwork into the surrounding nature,
 • and present the results of their fieldwork.

https://forms.gle/y45GpFW8U8xMSBHj8

Registration is open until 20th of May!

Projekti toetavad:

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Haridus- ja Teadusministeerium

GLOBE keskkonnaalaste uurimis- ja loovtööde konkurss 2019

GLOBE programm Eestis ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja õpilaste üleriigilise keskkonnaalaste uurimis- ja loovtööde konkursi. Osalema on oodatud 5.–12. klassi üldharidus- ja kutsekoolide õpilased. Oodatud on keskkonnaalased õpilasuurimused, GLOBE programmi mõõtmisi ja tegevust kajastavad tööd ning põhikooli loodusainetega seotud loovtööd. 

Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Kollektiivse töö puhul tuleb nimeliselt eristada kuni kaks õpilast, kes uurimistööde konverentsil tööd esitlevad.

Töid hinnatakse kolmes vanuseastmes/neljas kategoorias:

 • 5.–7. klassi õpilaste uurimistööd
 • 8.–9., klassi õpilaste uurimistööd
 • 10.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilaste uurimistööd. 
 • Põhikooli III kooliastme loovtööd

5.–7. klassi uurimistööd võivad olla teoreetilised st on koostatud ainult kirjanduse või veebimaterjalide põhjal. 8.–12. klassi uurimistööd peavad sisaldama empiirilist uuringut (vaatlused, mõõtmised, küsitlused jne) või GLOBE andmebaasi andmete kasutamist (http://www.globe.gov). 

Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles.  Töö miinimummaht ei ole määratletud, põhiosa optimaalne kogupikkus 5.- 9. klassi õpilaste puhul on 20 lehekülge, 10.-12. klassi õpilaste puhul 25 lehekülge.

Tööle tuleb lisada eesti- ja ingliskeelne resümee (pikkus kuni üks A4). Eesti ja ingliskeelsed resümeed tuleb esitada eraldi failidena *.doc formaadis. Resümeedele tuginedes koostatakse konverentsi teeside kogumik, mis avaldatakse globe.ee veebis. Resümeedes antakse lühiülevaade töö teema aktuaalsusest, eesmärkidest, uurimisküsimustest, metoodikast, tulemustest ja järeldustestResümee ülesehitus on leitav siin.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. mai 2019. a. 

Uurimistöö koos eesti- ja ingliskeelse resümeega ning info juhendaja(te) ja õpilas(te) kontaktandmetega (meiliaadress, telefoninumber) ning töö pealkirjaga (eesti ja inglise keeles) tuleb saata elektrooniliselt  Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Imbi Hennole aadressil imbi.henno@hm.ee(tel: 7350284). Väga mahukad tööd tuleb laadida veebi ja saata link tööle (link peab töötama kuni 15. august 2019). 

Uurimistöö või loovtöö raport vormistatakse:

– A4 formaadis;

– Times New Roman 12 pt kirjas; 

– reavahega 1,5; 

– ühtlase joondusega (justify), 

– nummerdatud leheküljenumbritega (tiitellehele numbrit ei trükita); 

– korrektsete viidetega kirjandusele ja illustratsioonidele (tekstis kasutatakse kas nimelist või numbrilist viitamist, joonistel on allkiri ja tabelitel pealkiri, fotod on joonised);

– *.pdf formaadis

Töö tiitellehel peavad olema järgmised andmed: töö pealkiri, töö teostaja(te) ees- ja perekonnanimi, klass; töö juhendaja(te) nimi ja ametikoht, kooli nimetus ja aasta. 

Töid hindab žürii. 

Hinnatakse: 

• uurimistöö teaduslikkust, uurimistöö/loovtöö originaalsust, rakenduslikkust; 

• töö tulemuste vastavust püstitatud eesmärkidele, analüüsi- ja üldistusoskust; 

• uurimistöö terviklikkust, teoreetilise ja empiirilise osa seotust; 

• vormistust (etteantud mahu piiridesse jäämist, lisade, jooniste, fotode olemasolu ja otstarbekust jne); 

• kasutatud kirjanduse ja veebimaterjalide valiku otstarbekust ja viitamise korrektsust; 

• töö ettekandmist 2019. aasta GLOBE uurimistööde konverentsipäeval! 

Töö peab sisaldama järgnevaid komponente: 

• tiitelleht; 

• sisukord; 

• sissejuhatus (probleemipüstitus ja/või uurimisküsimus(ed) ja/või hüpoteesid, töö eesmärk) 

• põhitekst, mis on liigendatud vastavalt töö tüübile, näiteks: 

 • ülevaade probleemist kirjanduse põhjal; 
 • uurimismetoodika sh andmete kogumise, analüüsi ja mõõtevahendite kirjeldus ja/või loovtöö läbiviimise tegevuste kirjeldused; 
 • tulemused;
 • arutelu ja analüüs/järeldused; 

• kokkuvõte (lühiülevaade tööst, vastused uurimisküsimustele, hüpoteeside kinnitamine või ümberlükkamine, töö rakenduslik väärtus); 

• kasutatud kirjanduse loetelu; 

• vajaduse korral lisad: tabelid, joonised (fotod, kaardimaterjal jms). 

Kõik tööde autorid on oodatud osalema 5.-8. augustil toimuvale GLOBE õppe-ekspeditsioonile! Autoritelt oodatakse ettekannet ekspeditsioonil toimuval konverentsipäeval.